การใช้สำนวนอังกฤษ“put down roots”

“ฝังรกราก”

ความหมาย

ตั้งถิ่นฐานมั่นคง เป็นหลักแหล่ง

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

After many years abroad Enid has settled in England and is putting down roots there; she has bought a house and intends to stay there permanently.

(Common English Sayings)

คุณพ่อคุณแม่ของผมตั้งใจว่าจะฝังรกราก ยู่ที่นี่ ไม่อพยพโยกย้ายไปที่อื่นอีก

คำอธิบาย

สำนวน “put down roots” มาจากการปลูกพืช เมล็ดพืชที่อยู่ในดินเมื่อได้รับความชุ่มชื้น หรืออาหารเพียงพอ ก็จะมีรากงอกออกมาและรากนั้นก็จะแผ่ขยาย ยึดดินแน่น เมื่อนำมาใช้เปรียบกับคนหมายถึง การตั้งหลักแหล่งอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นการมั่นคงถาวร

สำนวนไทย ‘‘ฝังรกฝังราก” มาจากพิธีฝังรกของทารกในสมัยโบราณ เมื่อทารกคลอดแล้ว บิดามารดาจะเอารกของทารกใส่หม้อตาลไว้ เอาเกลือโรยปิดหน้า สามวันแล้วทำพิธีฝัง ของที่จะเข้าพิธีมีมะพร้าวแทงหน่อสองผล นำไปฝัง ณ บริเวณบ้าน ที่ดินที่ฝังรกกับมะพร้าวนั้นเป็นที่ที่บิดามารดากะไว้ว่าจะให้เป็นของบุตร เช่น เมื่อโตขึ้นจะให้ปลูกเป็นเรือนหอแต่งงาน เป็นที่ตั้งตัวเป็นหลักแหล่งสืบไป จึงเกิดสำนวน “ฝังรกฝังราก” ขึ้น ’ฝังรก’ เป็นการฝังตรงๆ ส่วน ‘ฝังราก’ หมายถึงฝัง หรือปลูกมะพร้าวแทงหน่องอกรากติดดินเป็นที่ยึดมั่น สำนวนนี้หมายถึง ตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นการถาวร เช่นเดียวกับสำนวนอังกฤษ “put down roots”

(Visited 224 times, 1 visits today)