การใช้สำนวนอังกฤษ “above one’s station”

“เกินฐานะ”

ความหมาย

สูงเกินกว่าตำแหน่งหรือฐานะที่แท้จริงของตนในสังคม ไม่เหมาะสม

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ บุพบทวลี ใช้ขยายกริยา

สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

The new worker has started to tell some of the more experienced workers how to do their work-he’s getting above his station.

(Longman Dictionary of English Idioms)

คุณได้เงินเดือนๆ ละสามพันบาท ถ้าคุณซื้อรถ ก็ดูจะเกินฐานะ คุณมากไป

คำอธิบาย

คำ ‘station’ ในที่นี้หมายถึง ฐานะ หรือตำแหน่งที่ถูกต้อง หรือเหมาะสมในสังคม สำนวน “above one’s station” มีความหมายตรงกับสำนวนไทย ‘’เกินฐานะ” ซึ่งบางทีก็พูดว่า “เกินตัว” เช่น อย่าทำอะไร เกินตัว คนอื่นจะนินทาได้

(Visited 113 times, 1 visits today)