การใช้คำ ADMISSION and ADMITTANCEในภาษาอังกฤษ

 ADMISSION and ADMITTANCE

admission n. ออกเสียง เอ็ด-มิสเชิ่น เป็นการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปในสถานที่หรืออาคารสาธารณะ
ตัวอย่าง
Admission 60 baht.
ค่าเข้าชม 60 บาท
The Admissions Department in this hospital opens 24 hours.
แผนกรับคนไข้ในโรงพยาบาลนี้เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ admission ใช้กับราคาค่างวด เช่น admission fee ค่าบัตรเข้าชม admission free เข้าชมได้ฟรี
admittance n. ออกเสียง เอ็ด-มิทเท็นสฺ เป็นการอนุญาตให้เข้าไปในสถานที่ หรืออาคารที่เป็นสถานที่ส่วนตัว
ตัวอย่าง
No admittance except on business.
ห้ามเข้าเว้นแต่มาทำธุรกิจ
No admittance was permitted to the laboratory.
ห้ามเข้าไปในห้องทดลอง
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 222 times, 1 visits today)