การใช้คำเชื่อมความ BECAUSE & BECAUSE OF

because (บิ-คอส) และ because of (บิ-คอส ออฟ) จัดอยู่ในกลุ่มของคำเชื่อมความ (conjunction) ที่มีความหมายเหมือนกันคือ “เพราะว่า, เนื่องจาก” แต่การใช้แตกต่างกัน กล่าวคือ
1. because + clause
คำว่า clause (คลอส) ก็คือ ข้อความที่มีความสมบูรณ์ สามารถอยู่ได้ ตามลำพัง เฉกเช่น sentence (เซ็นเท้นสฺ) หรือประโยคนั่นเอง นั่นก็หมายความว่า clause จะประกอบด้วย “Subject + verb + modifier/object”
ตัวอย่าง
The students couldn’t play football because it was raining. นักเรียนไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้เพราะว่าฝนตก
He is sleepy because he couldn’t sleep last night.
เขาง่วงนอนเพราะว่าเขานอนไม่หลับเมื่อคืน
2. because of + noun phrase
คำว่า noun phrase (นาว เฟรส) คือนามวลี &ประกอบด้วย “ส่วนขยาย + นาม” โดยส่วนขยายอาจจะประกอบด้วย determiner และ adjective หรือมีเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ที่วางอยู่หน้าคำนามจึงเรียกว่า “นามวลี”
ตัวอย่าง
The students couldn’t play football because of the rain.
นักเรียนไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้เพราะว่าฝนตก
He is sleepy because of his sleeplessness last night.
เขาง่วงนอนเพราะว่าเขานอนไม่หลับเมื่อคืน
3. ลองเปรียบเทียบโครงสร้างของ clause mi noun phrase จาก ตัวอย่างต่อไปนี้
Clause                   Noun phrase
He is careless.            his carelessness
She arrived late.       her late arrival
ตัวอย่าง
He failed from the tree because he was careless.
= He failed from the tree because of his carelessness.
เขาตกลงมาจากต้นไม้เพราะว่าประมาท
ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 11,619 times, 1 visits today)