การใช้คำว่า ABOVE, BELOW แบบเข้าใจง่าย ๆ

above ออกเสียง เออะ-บัฟ
below ออกเสียง บิ-โล
*above และ below ทำหน้าที่เหมือนกันคือเป็นได้ทั้งคำบุพบท (prepositions) และคำวิเศษณ์ (adverbs)

above และ below มีความหมายแตกต่างกัน

1. เมื่อเป็นคำบุพบทเกี่ยวกับสถานที่ (prepositions of place) above แปลว่า “อยู่สูงกว่าอีกสิ่ง” (higher than X) ส่วน below แปลว่า “อยู่ต่ำกว่าอีกสิ่ง” (lower than X)
ตัวอย่าง
Martha lives above Helen but below Sophia.
มาร์ธาอาศัยอยู่บนชั้นสูงกว่าเฮเลน แต่อยู่ชั้นต่ำกว่าโซเฟีย
Astronauts work above the surface of the earth, but miners work below.
นักบินอวกาศทำงานอยู่เหนือพิ้นผิวของโลก แต่คนทำเหมืองทำงานใต้ พื้นผิวของโลก
2. above เมื่อใช้กับตำแหน่งหน้าที่ จะแปลว่า “ตำแหน่งหน้าที่สูงกว่า” (higher in one’s job or position) หรือใช้กับหน่วยวัดต่างๆ เช่น ราคา ความเร็ว ฯลฯ แปลว่า “สูงกว่าหรือเหนือกว่า” ส่วน below มีความหมายในทางตรงข้าม
ตัวอย่าง
The assistant manager is above waiters, but below the manager.
ผู้ช่วยผู้จัดการมีตำแหน่งสูงกว่าบริกรเสริฟ แต่ต่ำกว่าผู้จัดการ
In summer the temperature here is above 40 degrees celcius, but in winter it is below zero.
ในฤดูร้อนอุณหภูมิที่นี่สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส แต่ในฤดูหนาวต่ำกว่าศูนย์
3. เมื่อเป็นคำวิเศษณ์เกี่ยวกับสถานที่ (adverbs of place)
above และ below อาจจะมีคำนาม (noun) หรือกริยา (verb) อยู่ ข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้
ตัวอย่าง
From the ship, we could see nothing except the sea below and the sky above.
มองจากเรือพวกเรามองไม่เห็นอะไรเลย นอกจากทะเลที่อยู่เบื้องล่างและท้องฟ้าที่อยู่เบื้องบน
A shout from above warned us of the danger.
เสียงตะโกนจากข้างบนช่วยเตือนให้พวกเราทราบถึงอันตราย
ที่มา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 8,015 times, 7 visits today)