การแปลสำนวน“not care a (brass) farthing”

“ไม่ยี่หระเลย”

ความหมาย

ไม่สนใจ ไม่เห็นว่าสำคัญ ไม่นึกกลัวเลย

รูปคำ

สำนวนอังกฤษ กริยาวลี; สำนวนไทย กริยาวลี

ตัวอย่าง

She doesn’t like him; she doesn’t care a brass farthing for him.

(Common English Sayings)

เขา ไม่ยี่หระเธอเลย จะกลับบ้านหรือไม่กลับ เขาก็ไม่สนใจ

คำอธิบาย

สำนวนอังกฤษ “not care a (brass) farthing” เอาเงินเหรียญที่มีค่าน้อยมากมาเปรียบ แสดงว่า ไม่มีค่า ไม่มีความสำคัญอะไรเลย สำนวนนี้จึงหมายถึงว่า ไม่เห็นความสำคัญ ไม่สนใจ ไม่หวั่นเกรง สำนวนประเภทนี้ในภาษาอังกฤษ มีใช้หลายสำนวน เช่น “not care a rap” สำนวนนี้เป็นสำนวนเก่าค่อนข้างล้าสมัย คำ ‘rap’ หมายถึง เหรียญเงินที่ไม่มีค่าเช่นกัน จึงมีความหมาย เหมือนกับ “not care a (brass) farthing” เช่น I do not care a rap about your opinion. (Long­man Dictionary of English Idioms) อีกสำนวนหนึ่งคือ “not care a damn (darn)” คำ ‘damn’ ในที่นี้ หมายถึง จำนวนเล็กน้อยมาก เช่น I don’t care a damn for what people think : I just do what I like. (Longman Dictionary of English Idioms)

สำนวนไทย ‘‘ไม่ยี่หระเลย’’ มีความหมายตรงกับสำนวนอังกฤษที่กล่าวมาข้างต้นนี้ บางครั้งคนไทยก็เอาคำอังกฤษมาใช้ คือ “ไม่แคร์เลย” เป็นการพูดทับศัพท์ไปเลย

(Visited 118 times, 1 visits today)