การแจ้งสำหรับการเลื่อนไปของการเลี้ยงอาหารค่ำ(Announcing Postponement of a Dinner Party)

88 Charern Krung Road

Bangkok

July 8, 2012

My dear Mrs.Johnson :

     It is with exceeding regret that I write to explain the dinner, planned for the evening of the fifteenth of this month, must be postponed until the twentieth.

     One of the cousins from England will come to Bangkok for business. He has wired us to meet him at ihe airport in the evening of the same day.

     I beg that you and Mr. Johnson will give us the pleasure of your company on the twen­tieth at seven o’ clock.

     Apologizing for any inconveniences that may occur because of the postponement.

Most sincerely yours,

Janet Jackson

คำศัพท์ที่ควรทราบ

exceeding – มากมาย

write – เขียน

to explain – อธิบาย

planned for – กะไว้สำหรับ

must – ต้อง

postponed – เลื่อนไป

until – จนกระทั่ง

cousins – ญาติ

England – อังกฤษ

business – ธุรกิจ

wired – ได้โทรเลข

to meet – พบ, (ต้อนรับ)

airport – ท่าอากาศยาน

same – เดียวกัน

beg – ขอร้อง

apologizing – ขออภัย

inconveniences – ความไม่สะดวก

may – อาจ

occur – เกิดขึ้น

because of – เพราะ

postponement – การเลื่อนไป

Expressions ที่ควรจดจำ

to write to explain that… –  เขียนมาอธิบายว่า…

to be planned for the fifteenth – ถูกกะไว้ว่าจะมีในวันที่ ๑๕

to come to Bangkok for business – มากรุงเทพฯ เพื่อธุรกิจ

to wire a person to .. – ส่งโทรเลขให้ถึงบุคคล

to meet a person at the airport – ไปพบ (รับ) บุคคลที่ท่าอากาศยาน

to beg that – ขอร้องว่า

to apologize for – ขออภัยสำหรับ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๘๘ ถนนเจริญกรุง

กรุงเทพ ฯ

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คุณนายจอห์นสัน ที่รัก

     ฉันมีความเสียใจอย่างมากในการที่ฉันต้องเขียนมาอธิบายว่า อาหารค่ำที่ถูกกะว่าจะมีขึ้นในตอนค่ำวันที่ ๑๕ เดือนนี้ จะต้องถูกเลื่อนไปจนกระทั่งถึงวันที่ ๒๐

     ญาติคนหนึ่งของฉันจากประเทศอังกฤษจะเดินทางมากรุงเทพ ฯ เพื่อกิจธุระ เขาได้โทรเลขถึงฉันให้ไปพบ (รับ) เขาที่ท่าอากาศยาน ในตอนเย็นวันเดียวกัน

     ฉันจึงขอร้องให้คุณนาย และคุณจอห์นสัน มาร่วมกับเราในวันที่ ๒๐ เวลา ๑๙.๐๐ น.

     ขออภัยสำหรับความไม่สะดวกใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพราะการเลื่อนครั้งนี้

ด้วยความจริงใจอย่างที่สุด

แจเน็ต แจ็คสัน

(Visited 82 times, 1 visits today)