ประโยคภาษาอังกฤษที่แสดงถึงการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

(Agreement & Disagreement)
จากตัวอย่างการสนทนาต่างๆ ที่ผ่านมานั้น ส่วนมากจะเน้นคำพูด ของผู้พูดนำหรือฝ่ายเสนอเป็นสำคัญ แต่ในที่นี้เน้นผู้พูดตามหรือฝ่ายสนอง หรืออาจจะเรียกว่าเป็นผู้ฟังหรือผู้ตอบก็ได้ แต่ไม่ใช่เป็นการตอบโดยทั่วไป เป็นการแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดหรือคำพูดของผู้อื่น ซึ่งมีความสำคัญเช่นกันในการสนทนา การแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนี้มีหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งแตกต่างกันตามชนิดหรือประโยคของการกล่าวหรือพูดนำ ฉะนั้นจึงได้จำแนกออกตามชนิดของการกล่าวนำ ดังต่อไปนี้
1. ประโยคคำถาม (Question) การกล่าวนำที่ใช้รูปประโยคคำถาม อาจถือเป็นคำถามธรรมดาก็ได้ หรืออาจจะถือเป็นการแสดงความคิดเห็น เพื่อต้องการความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ ซึ่งก็คือการตอบนั้นเอง รูปคำถามที่มีความหมายเช่นนี้ ได้แก่ Tag Question และ Yes/No Question การแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ใช้ Yes และ No หรือคำอื่นที่มีความหมายทำนองเดียวกันดังนี้
Tag Question :
It is very hot today, isn’t it?
วันนี้ร้อนมาก มิใช่หรือ
Yes. ใช่ No. ไม่ใช่
She is a very beautiful girl, isn’t she?
เธอเป็นหญิงสาวที่สวยมากคนหนึ่ง มิใช่หรือ
Yes, she is.
ใช่, เธอสวยมาก No, she isn’t.
ไม่ใช่, เธอไม่สวย
They don’t understand it, do they?
พวกเขาไม่เข้าใจมัน ใช่ไหม
I think so.
ฉันก็คิดเช่นนั้น
I don’t think so.
ฉันไม่คิดอย่างนั้น
This work isn’t so hard, is it?
งานนี้ไม่ยากมาก ใช่ไหม
Yes, it is.
หนัก, หนักมาก
No, it isn’t.
ไม่, ไม่หนักมาก
Yes/No Question :
Is it all right if we start now?
ถ้าเราจะเริ่มกันตอนนี้จะดีไหม
Yes, It’s very good.
ดี, ดีมากเลย
No, It isn’t good.
ไม่, ไม่ดีเลย
Is he not good?
เขาไม่ดีใช่ไหม
That’s right.
ถูกต้อง
That’s not right.
ไม่ใช่ (ไม่ถูก)
Do you agree she is very beautiful?
คุณเห็นด้วยไหมว่าเธอสวยมาก
I agree.
เห็นด้วย
I don’t agree.
ฉันไม่เห็นด้วย
Do you think it is not correct?
คุณคิดไหมว่ามันไม่ถูก
I think so.
คิดว่าอย่างนั้น
I don’t think so.
คิดว่าไม่ใช่อย่างนั้น
2. ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ ใช้ประโยคชนิดนี้แสดงความเห็นขึ้นมาลอยๆ ในการสนทนา และคู่สนทนาอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ได้ เป็นการแสดงความรู้สึกเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการตอบรับหรือปฏิเสธ อย่างในกรณีอื่นๆ ที่ผ่านมา การแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในกรณีนี้ อาจใช้คำพูดได้หลายอย่าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
They should come early this evening.
พวกเขาควรจะมาแต่เนิ่นๆ เย็นนี้
I agree.
เห็นด้วย
I don’t agree.
ไม่เห็นด้วย
We need a strong government.
เราต้องการรัฐบาลที่เข้มแข็ง
I quite agree.
ฉันเห็นด้วยเต็มที่
I don’t agree.
ฉันไม่เห็นด้วย
It is too expensive.
มันแพงเกินไป
I think so.
ฉันก็คิดเช่นนั้น
I don’t think so.
ฉันไม่คิดอย่างนั้น
This work is not too difficult for us.
งานนี้ไม่ยากเกินไปสำหรับเรา
That’s right.
ถูกต้อง
That’s not right.
ไม่ถูก
In my opinion, this problem should be solved immediately. ในความเห็นของฉันแล้ว ปัญหานี้ควรจะได้รับการแก้ไขทันที
You are quite all right.
คุณพูดถูกต้องทีเดียว
You are not right.
คุณคิดไม่ถูก
3. ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธ การแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอีกแบบหนึ่ง ซึ่งใช้รูปประโยคเช่นเดียวกับประเภทที่สอง แต่ใช้ในความหมายแตกต่างออกไป ในประเภทนี้อาจจะจัดว่าเป็นเช่นนั้นด้วยหรือไม่เป็นด้วยก็ได้ ไม่ใช่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยธรรมดา แม้ว่าชนิดนี้ไม่ใช่แสดงความเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยโดยตรง แต่เป็นการตอบสนองที่สำคัญอีกแบบหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้เช่นเดียวกัน การตอบสนองชนิดนี้อาจแยกออกได้เป็น 2 วิธี ตามชนิดของการกล่าวนำดังนี้
(1) ถ้าการกล่าวนำเป็นบอกเล่า และกล่าวตอบเป็นบอกเล่าหรือ ตอบรับ มีโครงสร้างดังนี้
(Yes), so + helping verb + I.
หรือ
(Yes), I + helping verb, + too.
ถ้ากล่าวตอบเป็นปฏิเสธหรือตรงกันข้าม มีโครงสร้างดังนี้ (Really), I + helping verb + not.
ตัวอย่าง
I like jogging in early morning.
ฉันชอบวิ่งออกกำลังตั้งแต่เช้าๆ
Yes, so do I./ I do, too.
ฉันก็เช่นกัน
Really, I don’t.
ยังงั้นหรือ, แต่ฉันไม่ชอบ
They are very hungry and tired.
พวกเขาหิวมากและเหนื่อยด้วย
So am I. / I am, too.
ฉันก็เหมือนกัน
Really, I am not.
หรือ, แต่ฉันไม่นะ
He can speak German very well.
เขาพูดเยอรมันได้ดีมาก
So can I. / I can, too.
ฉันก็พูดได้เก่งเหมือนกัน
Really, I can’t
งั้นหรือ, แต่ฉันพูดไม่ได้
(2) ถ้าการกล่าวนำเป็นปฏิเสธ และกล่าวตอบเป็นปฏิเสธด้วย มี โครงสร้างดังนี้
(No), neither + helping verb + I หรือ
(No), I + helping verb + not, + either.
ถ้ากล่าวตอบเป็นบอกเล่า มีโครงสร้างดังนี้
(Really), I + helping verb.
ตัวอย่าง
I didn’t attend the party last week.
ฉันไม่ได้ร่วมงานเลี้ยงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
(NO), neither did I. / I didn’t, either.
ฉันก็ไม่ได้ร่วมเช่นกัน
Really, I did.
หรือ, แต่ฉันได้ร่วม
We have never been to Chiang Mai.
เรายังไม่เคยไปเชียงใหม่เลย
No, nor have I. / I haven’t, either.
ฉันก็ไม่เคยเหมือนกัน
Really, I have.
หรือ, แต่ฉันเคยไป
She will not go to see him off at the airport.
เธอจะไม่ไปส่งเขาที่สนามบิน
Nor will I. / I won’t, either.
ฉันก็จะไม่ไปส่งเหมือนกัน
Really, I will.
หรือ, แต่ฉันจะไปส่งนะ
ข้อสังเกต
-การตอบคำถามธรรมดากับการแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อาจจะใช้คำเหมือนกันก็ได้ แต่เพื่อให้เห็นว่า ไม่ใช่ตอบธรรมดา แต่เป็นการเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย อาจใช้คำอื่นได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
It is very hot today, isn’t it?
วันนี้ร้อนมากมิใช่หรือ
Yes, it is.
ใช่, ร้อนมาก
No, it isn’t.
เปล่า, ไม่ร้อนมาก
Yes, I think so.
ใช่, ฉันก็ว่าอย่างนั้น
No. I don’t think so.
ไม่, ฉันคิดว่าไม่ใช่
The teacher won’t come tomorrow, will he?
พรุ่งนี้ครูจะไม่มาใช่ไหม
Yes, he will.
มา, ครูจะมา
No, he won’t.
ใช่, ไม่มา
That’s right.
ถูกต้อง (ครูจะไม่มา)
That’s not right.
ไม่ใช่ (ครูจะมา)
Is it time to start working now?
ถึงเวลาจะเริ่มทำงานแล้วใช่ไหม
Yes, it is.
ใช่, ถึงเวลาแล้ว
No, it isn’t.
เปล่า, ยังไม่ถึงเวลา
I think so.
ฉันก็คิดอย่างนั้น
I don’t think so.
ฉันคิดว่ายังไม่ถึงเวลา
-การกล่าวตอบที่เป็นด้วยและไม่เป็นด้วยนั้น เมื่อใช้พูดถึงเรื่องอื่น ก็ใช้ประธานของเรื่องนั้นๆ แทน I เช่น
German is very difficult.
ภาษาเยอรมันยากมาก
So is French. / French is, too.
ฝรั่งเศสก็ยากเหมือนกัน
Really, French isn’t.
ยังงั้นหรือ, แต่ฝรั่งเศสไม่ยาก
His car runs smoothly.
รถของเขาวิ่งได้เรียบมาก
So does mine. / Mine does, too.
รถของฉันก็เรียบเหมือนกัน
Really, mine doesn’t.
แต่รถฉันไม่เรียบ
I didn’t see that show.
ฉันไม่ได้ชมการแสดงนั้นเลย
Nor did my father. / My father didn’t, either.
พ่อของฉันก็เช่นกัน Really, my father did.
หรือ, แต่พ่อของฉันได้ชม
-ในการตอบรับหรือแสดงการตอบสนองนั้น บางครั้งก็เสมือนเป็น การอุทาน โดยการใช้รูปประโยคเป็นคำถาม อาจกล่าวได้ว่าเป็นคำถามTag Question ชนิดหนึ่ง โดยส่วนต้นเป็นคำพูดของผู้กล่าวนำ ส่วนท้ายเป็นการถามของผู้ตอบสนอง เช่น ในภาษาไทยว่า หรือ, ยังงั้นหรือ, ใช่หรือ ซึ่งจะได้ยินเสียงกล่าวตอบว่า ฮึฮือ? นั้นก็คือ Tag Question นั้นเอง เช่น Are you? Is it? Was I?
ตัวอย่าง
I’m very happy today.
วันนี้ ฉันมีความสุขมาก
Are you?
งั้นหรือ (ฮึฮือ?)
Thai boxing is very dangerous.
มวยไทยอันตรายมากนะ
Is it?
ยังงั้นหรือ (ฮึฮือ?)
You didn’t give me an answer yesterday.
เมื่อวานนี้คุณไม่ให้คำตอบฉัน
Did I?
งั้นหรือ (ฮึฮือ?)
แบบฝึกหัด
จงสร้างข้อความต่อไปนี้เป็นประโยคแล้วแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
1. The traffic in Bangkok
2. The weather yesterday
3. English language
4. Some kinds of food
5. TV programs
6. Some exercises
7. To go somewhere
8. To do something
9. To have some meals
10. To play some games
ตัวอย่าง
The traffic in Bangkok is very bad, isn’t it?
Yes, I think so.
Is the traffic in Bangkok very bad?
That’s right.
Do you agree the traffic in Bangkok is very bad?
I agree.
The traffic in Bangkok is very bad.
I think so.
The traffic in Bangkok is very bad.
Is it?
I think the traffic in Bangkok is very bad.
So do I.
I don’t think the traffic in Bangkok is very good.
Nor do I.
I think the traffic in Bangkok is all right.
Really, I don’t.
I don’t think the traffic in Bangkok is all right.
Really, I do.
โครงสร้างที่ใช้ในการแสดงความเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย มีดังนี้
เห็นด้วย :
Yes.
I think so.
I agree.
That’s right.
So do I./ I do, too.
Nor do I. / I don’t, either.
You are right.
Is it? / Does it?
ไม่เห็นด้วย :
No.
I don’t think so.
I don’t agree.
That’s not right.
Really, I do.
Really, I don’t.
You are not right.
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา

(Visited 24,191 times, 7 visits today)