แสดงความเสียใจต่อเพื่อนในการตายของลูกชายเล็กๆ ของเขา(Condoling with a friend on the Death of her Little Boy)

78 Thung Mahamek Road,

Bangkok

May 18, 2012

My dearest Saithong:

     I am deeply grieved to learn, from a friend of mine, of the death of your little boy. I under­stand very well this must be a dreadful tragedy for you and your husband as he was the idol of you both.

     But it can’t be helped when death can come to everybody at any time and no one can prevent it. Your little boy passed away simply because his time had come.

     I send you my deepest sympathy. I hope it may be some little consolation to you to know that your friends are still thinking of you and willing to share your grief.

     With best wishes to you and your husband,

Very sincerely yours,

Saipetch

คำศัพท์ที่ควรทราบ

grieved – เสียใจ

death – ความตาย

dreadful – น่าสพึงกลัว

tragedy – ความโศก

idol  – คนที่น่ารักน่าบูชา

prevent – ป้องกัน

passed away – ได้ตาย

consolation – เครื่องปลอบใจ

share – มส่วนร่วม

grief – ความเสียใจ

simply – แต่เพียง

Expressions ที่ควรจดจำ

to be deeply grieved to… – เสียใจอย่างสุดซึ้งที่…

to be overwhelmed by grief to… – ท่วมท้นไปด้วยความเสียใจที่… jto be a dreadful tragedy for you – เป็นความโศกอย่างน่าสพึงกลัวสำหรับเธอ

to be a great blow to you – เป็นความสะเทือนใจอย่างใหญ่หลวงแก่เธอ

to be the idol of you both – เป็นที่รักใคร่ของเธอทั้งสอง

to be greatly admired and loved by you both – เป็นผู้ที่นิยมรักใคร่ของเธอทั้งสอง

to pass away r = to die = to breathe his last = ตาย

to be some little consolation to you – เป็นเครื่องปลอบใจแก่เธอ

to be something that brings you relief – เป็นบางสิ่งที่นำความเบาใจมาสู่เธอ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๗๘ ทุ่งมหาเมฆ

กรุงเทพ ฯ

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สายทอง ที่รัก

     ฉันมีความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ได้ทราบจากเพื่อนของฉันคนหนึ่ง ถึงเรื่องความตายของลูกชายเล็กๆ ของเธอ ฉันเข้าใจเป็นอย่างดีว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องโศกเศร้าน่าสพึงกลัวสำหรับเธอ และสามีของเธอเพียงไร เพราะลูกชายคนนี้เป็นที่รักใคร่ของเธอทั้งสอง

     แต่มันก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ ในเมื่อความตายสามารถเกิดขึ้นแก่ทุกๆ คนได้ทุกเวลา และไม่มีใครที่จะป้องกันมันได้ ลูกชายของเธอได้ตายไปก็เป็นแต่เพียงเพราะว่าเวลาของเขาได้มาถึงแล้ว

     ฉันขอส่งความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งถึงเธอ ฉันหวังว่ามันอาจเป็นเครื่องปลอบใจเธอได้บ้างกระมัง ที่เธอยังทราบว่าเพื่อนๆ ของเธอกำลังคิดถึงเธอ และเต็มใจในอันที่จะร่วมรับรู้ความเศร้าโศกเสียใจกับเธอด้วย

     ด้วยความปรารถนาดีสำหรับเธอและสามีของเธอ

ด้วยความสุจริตใจ

สายเพชร

Reply (การตอบ)

87 Soi Tonson

Bangkok

May 22, 2012

My iearest Saipetch:

     Thank you for your very kind letter. We both deeply grieve at our unexpected loss, because Veera was our idol, but we must try to bear up well.

     We appreciate the expressions of sympathy we have received from our friends at a time like this.

     All our love and best wishes,

Most sincerely yours,

Saithong

คำศัพท์ที่ควรทราบ

both – ทั้งสอง

deeply – อย่างลึกซึ้ง

grieve at – เสียใจ

unexpected – อย่างไม่คาคถึง

loss – การ (สิ่งที่) สูญเสีย

idol – หัวแก้วหัวแหวน

bear up – ไม่แสดงความเศร้า

expressions – การแสดงออก

appreciate – รู้ซึ้งในคุณค่า

well – เป็นอย่างดี

Expressions ที่ควรจดจำ

to deeply grieve at our loss – เสียใจอย่างที่สุดสำหรับการสูญเสียของเรา

to feel much grief for our loss – เสียใจอย่างมากสำหรับการสูญเสียของเรา

to be nearly driven mad by grief because of our loss – เกือบจะเป็นบ้าด้วยความเสียใจเพราะการสูญเสียของเรา

to be our idol  – เป็นหัวแก้วหัวแหวนของเรา

to be the one we admire and love – เป็นผู้ที่เราชมเชยและรักใคร่

to try to bear up well – พยายามอดทนไม่แสดงความเศร้าโศก

to try not to show feeling of sorrow – พยายามไม่แสดงความเศร้าโศก

คำแปลเป็นภาษาไทย

๘๗ ซอยต้นสน

กรุงเทพ ฯ

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕

สายเพชร ที่รักยิ่ง

     ขอขอบคุณ สำหรับจดหมายอันเปี่ยมไปด้วยความกรุณาของเธอ เราทั้งสองเศร้าเสียใจอย่างที่สุดสำหรับการสูญเสียที่คาคไม่ถึง เพราะวีระเป็นหัวแก้วหัวแหวนของเรา แต่เราก็ต้องพยายามอดทนเป็นอย่างดี ที่จะไม่แสดงออกซึ่งความเศร้าโศกของเรา

     เรารู้ซึ้งในคุณค่า (ขอบคุณสำหรับ) ความเห์นอกเห็นใจที่เราได้รับจากเพื่อนๆ ในเวลาเช่นนี้

     ด้วยความรักและความปรารถนาดีมายังเธอ

ด้วยความสุจริตใจ

สายทอง

(Visited 1,142 times, 1 visits today)