การเชิญไปในงานสมรสตามแบบแผน(Formal Invitation to a Wedding)

Police General pin Pornpan

and

Nai Chai Chaiharn

request the honour of your presence

at the marriage of

Suwadee Pimpar

to

Nai Niyom Garndee

on Sunday, December eleventh

at 4.00 p.m.

at “Namlab House”

54/9 Soi Boonchoosri, Dindaeng Road

R.S.V.P.

Nai Chai Chaiharn

50/6 Dindaeng Road

 

คำแปลเป็นภาษาไทย

พล ต.อ. ปิ่น พรพรรณ์

และ

นายชัย ใจหาญ

มีความยินดีขอเชิญท่าน

ไปในงานมงคลสมรสของ

นางสาวสุวดี พิมพา

กับ

นายนิยม การดี

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ธันวาคม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

ณ “บ้านนำลาภ”

๕๔/๙ ซอยบุญชูศรี, ถนนดินแดง

โปรดตอบไปยัง

นายชัย ใจหาญ

๕๐/๖ ถนนดินแดง

หมายเหตุ ก. บัตรเชิญชนิดนี้ เจ้าภาพในงานพิธีสมรสเป็นผู้ออก และการตอบรับหรือปฏิเสธให้ส่งคำตอบไปยังผู้ที่ได้ถูกระบุไว้ในบัตรเชิญตามตำบลที่อยู่ของเขา ซึ่งปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายมือของบัตรเชิญ

ข. ส่วนการตอบรับ หรือตอบปฏิเสธก็ตอบเหมือนกับที่ได้เรียนมาแล้ว

(Visited 337 times, 1 visits today)