การเชิญตามแบบแผนไปร่วมพิธีบวช(Formal Invitation to an Ordination Ceremony)

Nai Porn and Nang Panee Pichai

request the honour of your presence

at the ordination ceremony of their son

Harn Pichai

on Friday afternoon, June tenth

at two o’clock

at the Marble Temple

คำศัพท์ที่ควรทราบ

ordination = การบวช

ceremony = พิธี

Marble Temple = วัดเบญจมบพิตร

คำแปลเป็นภาษาไทย

นายพร และนางพาณี พิชัย

มีความยินดีขอเชิญท่านมาเป็นเกียรติ

ในพิธีบวชบุตรของเขาคือ

หาญ พิชัย

ในตอนบ่ายวันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน

เวลา ๑๔.๐๐

ณ วัดเบญจมบพิตร

(Visited 1,970 times, 2 visits today)