การเชิญรับประทานอาหารค่ำในบางโอกาส(Formal Invitation to Dinner on a certain occasion)

Formal Invitation to Dinner on a certain occasion การเชิญรับประทานอาหารค่ำตามแบบแผนเนื่องในบางโอกาส

Nai and Nang Sirichai

request the pleasure of the company

of Mr. and Mrs. Salem

at dinner

at their residence, Boonchoosri Lane, Dindaeng Road

on Sunday, the tenth of December

at seven p.m.

on the occasion of the marriage of their daughter Puangthong Sirichai

to

Nai Panya Prompan

son of Nai and Nang Prompan

คำศัพท์ที่ควรทราบ

residence       = บ้าน, ที่อาศัย

lane                 = ซอย, ตรอก

occasion        = โอกาส

marriage         = การสมรส

on the occasion of.. เนื่องในโอกาส

คำแปลเป็นภาษาไทย

นายและนางศิริชัย

มีความยินดีขอเชิญ

นายและนางซาเล็ม

มาร่วมรับประทานอาหารค้ำ

ที่บ้านของเขาในซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม

เวลา ๑๙.๐๐ น.

เนื่องในโอกาสในการสมรสบุตรีของเขาคือ

พวงทอง ศิริชัย

กัน

นายปัญญา พร้อมพรรณ

บุตรของนายและนางพร้อมพรรณ

Formal Acceptance การตอบรับเชิญตามแบบแผน

Mr. and Mrs. Salem

accept with pleasure the kind invitation of

Nai and Nang Sirichai

to dinner

at their residence in Boonchoosri Lane, Dindaeng Road

on Sunday, the tenth of December

at 7.00 p.m.

on the occasion of the marriage of their daughter Puangthong Sirichai

to

Nai Panya Prompan

son of Nai and Nang Prompan

คำแปลเป็นภาษาไทย

นายและนางซาเล็ม

ขอรับเชิญด้วยความยินดีจาก

นายและนางศิริชัย

ให้ไปร่วมรับประทานอาหารคํ่า

ที่บ้านของเขาในซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม

เวลา ๑๙.๐๐ น.

เนื่องในโอกาสวันมงคลสมรสของบุตรี

นางสาวพวงทอง ศิริชัย

กับ

นายปัญญา พร้อมพรรณ

บุตรของนายและนางพร้อมพรรณ

Formal Refusal การตอบปฏิเสธการรับเชิญตามแบบแผน

Mr. and Mrs. Salem

exceedingly regret that iheir absence from Bangkok prevents their acceptance of

Nai and Nang Sirichai’s kind invitation

to dinner

on Sunday, the tenth of December

at 7.00 p.m.

at their residence in Boonchoosri Lane, Dindaeng Rd.

on the occasion of the marriage of their daughter Puangthong Sirichai

to

Nai Panya Prompan

son of Nai and Nang Prompan

คำแปลเป็นภาษาไทย

นายและนางซาเล็ม

มีความเสียใจเป็นอย่างมากที่การที่เขาไม่อยู่ในกรุงเทพฯ

ได้ขัดขวางการรับเชิญของเขาจาก

นายและนางศิริชัย

ให้ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำ

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม

เวลา ๑๙.๐๐ น.

ที่บ้านของเขาในซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง

เนื่องในโอกาสในวันมงคลสมรสของบุตรี

นางสาวพวงทอง ศิริชัย

กับ

นายปัญญา พร้อมพรรณ

บุตรของนายและนางพร้อมพรรณ

(Visited 565 times, 1 visits today)