การเชิญรับประทานอาหารกลางวันตามแบบแผน(Formal Invitation to Lunch)

Nangsao Namlab Panich

requests the pleasure of your company

at lunch on Sunday, May, third at half past eleven o’clock at

“Namlab House”

54 Dindaeng Road, Bangkok

คำแปลเป็นภาษาไทย

นางสาวนำลาภ พาณิช

มีความยินดีขอเชิญท่านไปร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

ที่

“บ้านนำลาภ”

เลขที่ ๕๔ ถนนดินแดง พระนคร

Acceptance (formal) การตอบรับเชิญตามแบบแผน

Miss Mary Smith

accepts with pleasure

Nangsao Namlab Panich’s kind invitation

for lunch

on Sunday, May, third

at half past eleven o clock

คำแปลเป็นภาษาไทย

นางสาว แมรี่ สมิธ

ขอบอกรับการเชิญด้วยความยินดี

จากนางสาวนำลาภ พาณิช

ให้ไปร่วมรับประทาน

อาหารกลางวัน

ในวนอาทิตย์ที่ ๓ พฤษภาคม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

Refusal (formal) การตอบปฏิเสธตามแบบแผน

Mr. and Mrs. Smith

exceedingly regret that a previous engagement

prevents their acceptance of

Nangsao Namlab Panich’s kind invitation

to lunch

on Saturday, the third of May

at half past eleven

ข้อความที่ควรจดจำ

to exceedingly regret that    = เสียใจเป็นอย่างมากที่

(ว่า)

to very much regret that       = เสียใจเป็นอย่างมากที่

(ว่า)

to be very much sorry that    = เสียใจเป็นอย่างมากที่

(ว่า)

a previous engagement       = การนัดหมายซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว

to prevent their acceptance         = ขัดขวางการ (ตอบรับ)

kind invitation                         =  การเชิญทิ่เต็มไปด้วยความ

กรุณา

to lunch                                  =  อาหารกลางวํน

to lunch                                  =  รับประทานอาหารกลางวัน

คำแปลเป็นภาษาไทย

นาย และนางสมิธ

มีความเสียใจเป็นอย่างมากในเรื่องที่การนัดหมาย

ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว ได้ขัดขวางการรับเชิญจาก

นางสาว นำลาภ พาณิช ให้ไปรับประทาน

อาหารกลางวัน

ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤษภาคม

เวลา ๑๑.๓๐ น.

(Visited 976 times, 3 visits today)