การเชิญรับประทานอาหารค่ำ(Invitation to Dinner)

50 Phya Thai Road.

Bangkok,

June 16, 2012.

My dear Miss Magaret Taylor,

     It will certainly give as much pleasure to have you dine with us on Wednesday, the twenty second, at seven o’ clock.

     Afterwards, we plan to see a masked play at the National Theatre.

     I hope you will be able to join us.

Very sincerely yours.

Marry Jones

คำศัพท์ที่ควรทราบ

dear = ที่รัก

certainly =  แน่นอน

pleasure = ความเพลิดเพลิน

dine =  รับประทานอาหารค่ำ

afterwards =  ภายหลัง

plan =  มีแผนการ

masked play = โขน

National Theatre =โรงละครแห่งชาติ

hope = หวัง

join = ร่วม

คำแปลเป็นภาษาไทย

๕๐ ถนนพญาไท

กรุงเทพ ๆ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

คุณมาร์เกรต เทเล่อร์ที่รัก

     มันจะให้ความเพลิดเพลินแก่เรามากที่จะมีคุณมาร่วมรับประทานอาหารค่ำกับเราในวันพุธที่ ๒๒ (มิถุนายน) เวลา ๑๙.๐๐ น.

     ภายหลังอาหารค่ำ เรามีแผนการที่จะไปชมโขนที่โรงละครแห่งชาติ

     ดิฉันหวังว่าคุณคงมาร่วมกับพวกเราได้

ด้วยความจริงใจ

แมรี่ โยนส์

Acceptance (การตอบรับเชิญ)

55 Rong Muang Road

Bangkok,

June 16, 2012

My dear Miss Marry Jones :

     It gives me great pleasure to accept your kind invitation for dinner and the masked play on Wednes­day evening, twenty-second of June.

     I have not seen the masked play for a long time. I understand that it will certainly be very interesting.

Sincerely yours,

Margaret Taylor

คำศัพท์ที่ควรทราบ

for a long time = เป็นเวลานาน

understand = เข้าใจ

very = มาก

interesting = น่าสนุก, น่าดู

คำแปลเป็นภาษาไทย

๕๕ ถนนรองเมือง

กรุงเทพ ฯ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

คุณแมรี่ที่รัก

     ดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างมากในการที่จะรับเชิญจากคุณให้ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำ และชมโขนในตอนค่ำวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน

     ดิฉันไม่ได้ชมโขนมาเป็นเวลานาน ฉนเข้าใจว่าโขนคงจะน่าดูมาก

ด้วยความจริงใจ

มาร์เกร็ฅ เทเล่อร์

Refusal (การตอบปฏิเสธ)

55 Rong Muang Road

Bangkok

June 17, 2012

My dear Miss Marry Jones :

     I am very much regret to tell you that we are not oble to accept your kind invitation for dinner and the masked play on Wednesday evening, the twenty-second of June.

     I have an appointment for that evening to deliver a speech at the Thai Women ร Associaton. My husband has asked me to give you his regards.

Most sincerely yours,

 Margaret Taylor

คำศัพท์ที่ควรทราบ

tell = บอก, แจ้ง

appointment = การนัดหมาย

deliver = กลjาว

speech = สุนทรพจน์

association = สมาคม

husband สามี

asked = ขอร้อง

regards = ความนับถือ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๕๕ ถนนรองเมือง

กรุงเทพ ฯ

๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕

คุณแมรี่ โยนส์ที่รัก

     ดิฉันมีความเสียใจอย่างมากที่จะแจ้งให้ทราบว่าเราไม่ สามารถจะรับเชิญจากคุณให้ไปร่วมรับประทานอาหารคํ่าและชมโขนตอนคํ่าวันพุธที่ ๒๒ มิถุนายนได้

     ดิฉันได้มีการนัดหมายสำหรับตอนเย็นวันนั้น ให้ไปกล่าวสุนทรพจน์ที่สมาคมสตรีไทย สามีของดิฉันได้ขอร้องให้ดิฉันบอกแสดงความนับถือมายังคุณด้วย

ด้วยความจริงใจ

มาร์เกร๊ต เทเล่อร์

(Visited 5,034 times, 1 visits today)