การเชิญมาพบปะสังสรรค์ตามแบบแผน(Formal Invitation to an At Home)

Formal Invitation to an At Home การเชิญมารู้จักหรือให้รับการแนะนำตามแบบแผน

Nai and Nang Namlab

AT HOME

Saturday afternoon, June tenth

from four to six o’clcck

60 Dindaeng Road        R.S.V.P.

คำศัพท์ที่ควรทราบ

AT HOME = การแนะนำผู้อื่น หรือตัวเองให้รู้จัก และพบปะสังสรรค์กับผู้อื่น (ที่มาในงานเลี้ยงที่ได้จัดขึ้น)

คำแปลเป็นภาษาไทย

นาย และนาง นำลาภ

มีความยินดีขอเชิญมาร่วมงานเพื่อพบปะสังสรรค์

ในตอนบ่ายวันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน

ตั้งแต่ ๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.

๖๐ ถนนดินแดง       (โปรดตอบ)

Formal Invitation to an At Home การเชิญมาพบปะสังสรรค์ตามแบบแผน

Mrs. Harry Cariy

Miss Rose Carry

AT HOME

Sunday afternoon, July eleventh

from four to six o’clock

at the Erawan Hotel

Rajaprarob Road

Garden party                       R.S.V.P

 

คำศัพท์ที่ควรทราบ

garden party = งานสโมสรสันนิบาต

คำแปลเป็นภาษาไทย

นางแฮรี่ แครี่

นางสาวโรส แครี่

มีความยินดีขอเชิญมาร่วมงานพบปะสังสรรค์ ใ

ในตอนบ่ายวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม

ตั้งแต่ ๑๖.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.

ที่โรงแรมเอราวัณ

ถนนราชปรารภ

สโมสรสันนิบาต       (โปรดตอบ)

Formal Acceptance to an At Home การตอบรับเชิญพบปะสังสรรค์ตามแบบแผน

Nai and Nang Phloyphrom

accept with pleasure

the kind invitation of

Mrs. Harry Carry

and

Miss Rose Carry

for Sunday afternoon, July eleventhat the Erawan Hotel

Rajaprarob Road

คำแปลเป็นภาษาไทย

นาย และนาง พลอยพรหม

ขอตอบรับด้วยความยินดี

สำหรับการเชิญของ

นางแฮรี่ แครี่

และ

นางสาวโรส แครี่

ในวันอาทิตย์ตอนบ่าย วันที่ ๑๑ กรกฎาคม

ที่โรงแรมเอราวัณ

ถนนราชปรารภ

Formal Refusal to an AT HOME การตอบปฏิเสธการเชิญพบปะสังสรรค์ตามแบบแผน

Nai and Nang Phloyphrom

exceedingly regret that their previous engagement prevents them from accepting

the kind invitation of

Mrs. Harry Carry

and

Miss Rose Carry

for Sunday afternoon, July eleventh

at the Erawan Hotel

Rajaprarob Road

คำแปลเป็นภาษาไทย

นายและนางพลอยพรหม

มีความเสียใจเป็นอย่างมากที่การนัดหมายของเขาซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วได้กีดกันเขา

ไม่ให้รับเชิญจาก

นาง แฮรี่ แครี่

และ

นางสาวโรส แครี่

ในตอนบ่ายวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม

ที่โรงแรมเอราวัณ

ถนนราชปรารภ

(Visited 1,304 times, 2 visits today)