การเชิญตามแบบแผน(FORMAL INVITATION)

การเชิญรับประทานอาหารค่ำ(Formal Invitation to Dinner)

แบบที่ใช้พิมน์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา

54/9 Dindaeng Road

Bangkok

December 15, 2012

     Nai Samruay and Nang Samrith Rerngchai

request the pleasure of Nai Samrarn Chaidee’s company to dinner on Sunday evening, the 25th.

inst. at 7.00

 

คำศัพท์ที่ควรทราบ

formal             = ตามแบบแผน

invitation                 = การเชิญ

requests                 = ขอร้อง

pleasure                 = ความยินดี

company        = การร่วม, พรรคพวก

dinner             = อาหารคำ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๕๔/๙ ถนนดินแดน

กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

นายสำรวย และนางสำฤทธิ์ เริงใจ มีความยินดีขอเชิญนายสำราญ ใจดี ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำในตอนเย็นวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เดือนนี้ เวลา ๑๙.๐๐ น.

Acceptance (formal) การตอบรับเชิญตามแบบแผน

50 Sri Ayuthaya Road

Bangkok

December 26, 2012

          Nai Samrarn Chaidee accepts with much pleasure Nai Samruay and Nang Samrith Rerngchai’s kind invitation for dinner on Sunday evening, the 25th inst. at 7.00

 

คำศัพท์ที่ควรทราบ

accepts          = รับ

kind                 = ซึ่งมีใจกรุณา

คำแปลเป็นภาษาไทย

๕0 ถนนศรีอยุธยา

กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

นายสำราญ ใจดี มีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะรับเชิญจาก นายสำรวย และนางสำฤทธิ์  เริงใจ ให้ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำ ในตอนเย็นวันอาทิตย์ ๒๕ เดือนนี้ เวลา ๑๙.๐๐ น.

Refusal (formal) การปฏิเสธการเชิญตามแบบแผน

50. Sri Ayuthaya Road

Bangkok

December 26, 2012

     Nai Samrarn Chaidee excedningly regrets that a previous engagement prevents his acceptance of Nai Samruay and Nang Samrith Rerngchai’s kind invitation for dinner on Sunday evening, the 25th inst. at 7.00

 

คำศัพท์ที่ควรทราบ

exceedingly   = อย่างมาก

regrets            = เสียใจ

previous         = ก่อน

engagement = ธุระ, การนัดหมาย

prevents                 = ป้องกัน

acceptance   = การยอมรับ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๕๐ ถนนศรีอยุธยา

กรุงเทพ ฯ

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

นายสำราญ ใจดี มีความเสียใจเป็นอย่างมากในเรื่องที่การนัดหมาย ซึ่งมีอยู่ก่อนแล้วได้ขัดขวางการรับเชิญจากนายสำราญ และนางสำฤทธิ์ เริงใจ ให้ไปร่วมรับประทานอาหารค่ำ ในตอนเย็นวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เดือนนี้ เวลา ๑๙.๐๐ น.

(Visited 286 times, 1 visits today)