แสดงความเสียใจต่อเพื่อนในการเจ็บป่วยของเขา(Condoling with a friend on his illness)

14 Mahacbai Road,

Bangkok

March 20, 2012

Dear Chaiyan :

     I am truly sorry to hear that you are seriously ill, and accordingly confined to bed.

     Please accept my deepest sympathy.

     All your friends at the office and I are anxious about your health. But it was a great relief to us all when the news reaching this office began to get better.

     I am sending along some flowers and a little fruit, with my sincere wishes for your speedy recovery.

Yours most sincerely,

Chaiyo

คำศัพท์ที่ควรทราบ

truly – อย่างแท้จริง

confined – อยู่กับ

deepest – ลึกซึ้งที่สุด

office – สำนักงาน

anxious – เป็นห่วงใย

reaching – มาถึง

news – ข่าว

relief – เครื่องช่วยให้เบาใจ

better – ดีขึ้น

began – ได้เริ่ม

sending – กำลังส่ง

along – มาด้วย

flowers – ดอกไม้

fruit – ผลไม้

speedy – รวดเร็ว

recovery – การหาย (จากเจ็บป่วย)

Expressions ที่ควรจดจำ

to be confined to bed – นอนอยู่กับเตียงลุกขึ้นไม่ได้

to be unable to get out of bed – ลุกขึ้นจากเตียงไม่ได้

to be confined to his room – ไม่สามารถออกจากห้องได้เพราะการเจ็บป่วย

to be unable to leave his room because of illness = ไม่สามารถจะออกจากห้องเพราะความเจ็บป่วย

to be anxious about your health – เป็นห่วงใยในสุขภาพของคุณ

to feel fear and uncertain of your health – เป็นห่วงใยในสุขภาพของคุณ

to be a great relief to us all – เป็นเรื่องเบาใจสำหรับเราทั้งหมด

to make us all feel from anxiety – ทำให้พวกเราทั้งหมดปลอดจากความห่วงใย

wishes for your speedy recovery – ความปรารถนาดีสำหรับการหายอย่างรวดเร็ว

desires for your quick recovery – ความปรารถนาสำหรับการหายอย่างรวดเร็ว

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๔ ถนนมหาชัย

กรุงเทพ ฯ

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

คุณชัยยนต์ ที่รัก

     ผมมีความเสียใจจริงๆ ที่ได้ทราบว่า คุณไม่สบายมาก จนถึงกับต้องล้มหมอนนอนเสื่อ

     โปรดได้รับความเห็นอกเห็นใจอย่างสุจริตใจของผม

     เพื่อนๆ ของคุณทั้งหมดที่สำนักงานนี้ และตัวผมต่างก็พากันเป็นห่วงใยในสุขภาพของคุณ แต่ก็เป็นเรื่องเบาใจสำหรับพวกเราในเมื่อข่าวมาถึงสำนักงานนี้ว่า (อาการของคุณ) ได้เริ่มดีขึ้น

     ผมได้ส่งดอกไม้ และผลไม้เล็กๆ น้อยๆ มาให้คุณพร้อมด้วยความปรารถนาดี และขออวยพรให้คุณหายอย่างรวดเร็ว

ด้วยความสุจริตใจ

ไชโย

Reply (การตอบ)

41 Vorachak Road,

Bangkok

March 24, 2012

Dear Chaiyo:

     Thanks a lot for your kind letter, flowers and fruit, All these are regarded as a great consola­tion to me for the time being.

     It is nice to know that all at the office still remember me. I am feeling much better now, and hope to be coming to the office soon. I dare say that at a time like this I really appreciate the kindness and sympathy of friends.

     Thanking you once more for your gifts,

Yours very sincerely,

Chaiyan

คำศัพท์ที่ควรทราบ

great – ใหญ่หลวง

consolation – เครื่องปลอบใจ

time – เวลา

being – เป็นอยู่

nice – ดี, สบายใจ

remember – จำได้

dare – กล้า

say  – พูด

really – อย่างแท้จริง

appreciate – ซึ้งในคุณค่า

kindness – ความกรุณา

gifts – ของขวัญ

Expressions ที่ควรจดจำ

thanks a lot = thank you very much – ขอบคุณมาก

to be regarded as = to be considered as – นับเอาว่าเป็น

to be great consolation to me – เป็นเครื่องปลอบใจอย่างมากสำหรับผม

to be something that brings relief to me – เป็นบางอย่างที่นำความเบาใจมาสู่ผม

for the time being = at the present moment – เดี๋ยวนี้

to remember = to keep in the memory – จำได้

to be feeling much better now – รู้สึกค่อยยังชั่วขึ้นมากเดี๋ยวนี้

to be much improving now – ค่อยยังชั่วขึ้นมากเดี๋ยวนี้

to be getting much better now – ค่อยยังชั่วขึ้นมากเดี๋ยวนี้

dare say = venture to say – กล้าพูด

at a time like this – ในเวลาอยางนี้

to appreciate the kindness – รู้ซึ้งในคุณค่าของความกรุณา

to be thankful for the kindness – รู้สึกกตัญญู (ขอบคุณ) ในความกรุณา

to thank you for… – ขอบคุณมากสำหรับ…

to express gratitude to you for… –  ขอบคุณสำหรับ…

gifts = presents – ของขวัญ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๔๑ ถนนนวรจักร

กรุงเทพ ๆ

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕

คุณไชโย ที่รัก

     ขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับจดหมายอันเปี่ยมไปด้วยความกรุณาของคุณ ดอกไม้และผลไม้ด้วยทั้งหมดนี้นับว่าเป็นเครื่องปลอบใจอันยิ่งใหญ่สำหรับผมในขณะนี้

     มันเป็นเรื่องสบายใจที่ทราบว่า คนทั้งหมดที่สำนักงานยังคงจำผมได้ ผมรู้สึกค่อยยังชั่วขึ้นมากแล้วเดี๋ยวนี้ และหวังว่าคงจะมาสำนักงานได้ในไม่ช้า ผมกล้าพูดได้ว่าในเวลาอย่างนี้ผมรู้สึกซาบซึ้งใจ (ขอบคุณ) อย่างแท้จริงในคุณค่าของความกรุณา และเห็นอกเห็นใจของบรรดาเพื่อนๆ

     ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับของขวัญจากคุณ

ด้วยความสุจริตใจ

ชัยยันต์

(Visited 1,036 times, 1 visits today)