การเขียนจดหมายแบบ Full Block Style

Full Block Style หมายความถึงแบบของการเขียนจดหมายที่เขียนทุกส่วนของจดหมาย คือ the Heading, the Inside Address, the Salutation, the Body of the Letter, the Complimentary Close and the Signature.ให้ชิดริมกระดาษทางด้านซ้ายมือและให้เป็นแนวเดียวกันลงมา ตั้งแต่บรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้าย ไม่มีการย่อหน้าเลย ไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนข้างหลัง แต่ละบรรทัดของตำบลที่อยู่ของผู้เขียนและผู้รับจดหมาย และต้องมีชื่อของผู้พิมพ์จดหมายไว้ข้างล่างลายเซ็นด้วย

ขอให้สังเกตดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

54/9 Dindaeng Road

Bangkok

December 15, 2012

Dear Charoon :

I know you are eager to read the book called “Rama VI” written by a friend of mine. So I am sending it to you on the occasion of your birthday. I should like to hear your view of it after you have perused it. I avail myself of this opportunity to wish you many happy returns of the day.

With best wishes,

Yours ever

Onyad

JK

คำแปลของจดหมายข้างต้นนี้

๕๔/๙ ถนนดินแดง

๑๕ ธนวาคม ๒๕๕๕

จรูญที่รัก

ฉันทราบว่า คุณกระหายที่จะอ่านหนังสือชื่อ “รามาที่ ๖” ซึ่งเขียนโดยเพื่อนคนหนึ่งของฉัน ดังนั้นจึงส่งมันมาให้เธอเนื่องในโอกาสวันเกิดของเธอ ฉันอยากทราบความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ ภายหลังที่เธอได้อ่านมันเรียบร้อยแล้ว

ฉันถือโอกาสอวยพรให้เธอได้ประสบวันที่มีความสุขเช่นนี้เรื่อยๆ ไป

ด้วยความปรารถนาดี

เช่นเคย

อ่อนหยัด

จ.ก.

(Visited 3,796 times, 8 visits today)