การอวยพรปีใหม่(New Year Greeting)

136 Tee Thong Road,

Bangkok

January 1, 2012

Dear Thamrong:

     I am sending you a pocket calender which is regarded as a small token of our growing friendship. I hope it will help you to remember the dates of appointments with your friends.

     I avail myself of the opportunity to wish you a very happy and prosperous New Year.

Most sincerely yours,

Thamnoon

คำศัพท์ที่ควรทราบ

pocket    – กระเป๋า

calender – ปฏิทิน

regarded        – นับเอาว่า

small – เล็กน้อย

token – เครื่องหมาย

growing – งอกงาม,เจริญ

friendship – มิตรภาพ

help – ช่วย

remember – จำได้

dates – วันที่

appointments – การนัดหมาย

avail – ใช้ให้เป็นประโยชน์

opportunity – โอกาส

wish – อวยพร

happy – เป็นสุข

prosperous – สมบูรณ์

New Year – ปีใหม่

greeting – คำอวยพร

Expressions ที่ควรจดจำ

to send him a calender – ส่งปฏิทินไปให้เขา

to send her a New Year gift – ส่งของขวัญปีใหม่ไปให้เธอ

to be regarded as a token of our friendship – นับเอาว่าเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพของเรา

to be considered as a sign of our love – นับเอาว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความรักของเรา

to help you to remember .. – ช่วยให้คุณจำ…ได้

to help you to keep .. in your memory – ช่วยให้คุณจำ…ได้

to wish you a very happy and prosperous New Year – อวยพรให้คุณประสบปีใหม่ที่สุขสมบูรณ์

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๓๖ ถนนตีทอง

กรุงเทพ ฯ

๑ มกราคม ๒๕๕๕

คุณธำรงค์ ที่รัก

     ผมกำลังส่งปฏิทินแบบกระเป๋ามาให้คุณ ซึ่งนับว่าเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพอันเจริญของเรา ผมหวังว่ามันคงจะช่วยให้จดจำการนัดหมายกับเพื่อนๆ ของคุณได้

     ผมขอถือโอกาสอวยพรให้คุณประสบปีใหม่ที่สุขสมบูรณ์

ด้วยความสุจริตใจอย่างที่สุด

ธรรมนูญ

Reply (คำตอบ)

140 Chakrapetch Road

Bangkok,

January 2, 2012

Dear Thamnoon:

     Thanks a lot for the pocket calender you sent me on the occasion of New Year’s Day. I like it very much because it can remind me of the dates of appointments with my friends. In addition, it serves as a reminder of our friendship which keeps on growing every day.

     With best wishes for a very happy New Year.

Most sincerely yours,

Thamrong

คำศัพท์ที่ควรทราบ

thanks – ขอบคุณ

a lot – มาก

occasion – โอกาส

New Years Day – วันปีใหม่

remind – เตือน

in addition – นอกจากนี้

serves – รับใช้

reminder – เครื่องเตือนใจ

Expressiens ที่ควรจดจำ

thanks a lot for… – ขอบคุณมากสำหรับ…

thank you so much for… – ขอบคุณมากสำหรับ…

to remind a person of    –  เตือนบุคคลถึง

to put a person in mind of .. – ทำให้บุคคลนึกถึง…

to cause a person to remember… – ทำให้บุคคลจำได้ถึง…

to serve as a reminder of… – รับใช้เป็นเครื่องเตือนใจถึง…

to be a thing which reminds of… – เป็นสิ่งหนึ่งที่เตือนให้ระลึกถึง

to send him a reminder – ส่งเครื่องเตือนใจ (จดหมาย) ไปยังเขา

to send a letter reminding him – ส่งจดหมายไปเตือนเขา

to keep on grown  – เจริญงอกงาม

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๔๐ ถนนจักรเพชร

กรุงเทพ ฯ

๒ มกราคม ๒๕๕๕

คุณธรรมนูญ ที่รัก

     ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก สำหรับปฏิทินกระเป๋าที่คุณได้ส่งมาให้ผมเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ผมชอบมันมาก เพราะมันสามารถเตือนให้ผมจดจำวันนัดหมายกับเพื่อนๆ ได้ นอกจากนี้มันยังใช้เป็นเครืองเตือนใจสำหรับมิตรภาพของเรา ซึ่งเจริญงอกงามขึ้นเรื่อยๆ ทุกวัน

     ด้วยความปรารถนาดีสำหรับปีใหม่ที่สุขสบาย

ด้วยความสุจริตใจ

ธำรงค์

(Visited 251 times, 1 visits today)