ร้องเรียนการล่าช้าในการส่งมอบสินค้า(Complaining of Delay in Delivery)

Order No……dated…..

Dear Sirs :

     I am sorry I must protest most strongly against the delay in delivering the above order. I have wired you three times already, but, although I have had three promises, I am still without the goods I ordered.

     It is causing the greatest inconvenience, and I am losing trade through it every day. I must ask you to let me have the goods immediately or return my order.

     I find it most unreasonable that your should treat an old customer of yours in this way.

Yours faithfully,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

dated – ลงวันที่

delivery – การส่งมอบ

protest – คัดค้าน

delay – การล่าช้า

delivering – ส่งมอบ

wired – โทรเลข

promises – คำสัญญา

causing – เป็นเหตุให้เกิด

losing – ขาดทุน, สูญเสีย

immedialely – อย่างทนัทีทันใด

unreasonable – ไม่มีเหตุผล

treat – ปฏิบัติต่อ

Expressions ที่ควรจดจำ

to protest most strongly against – คัดค้านอย่างรุนแรงที่สุดต่อ

to raise the strongest objection to… – คัดค้านอย่างรุนแรงที่สุดต่อ…

to object most strongly to… – คัดค้านอย่างรุนแรงที่สุดต่อ…

to have wired you three times  – ได้ส่งโทรเลขถึงท่านถึงสามครั้งแล้ว

to have cabled you thrice – ได้ส่งโทรเลขถึงท่านถึงสามครั้งแล้ว

to cause the greatesl inconvenience – ก่อใหเกิดความลำบากที่สุด

to bring about the greatest trouble – ทำให้เกิดความลำบากที่สุด

through = by means of – โดยอาศัย

to let me have the goods – ให้ผมได้รับสินค้า

to send the goods to me – ส่งสินค้าให้ผม

คำแปลเป็นภาษาไทย

คำสั่งเลขที่…..ลงวันที่…..

เรียนคุณ……ที่นับถือ

     ผมเสียใจที่ต้องคัดค้านอย่างรุนแรงที่สุดต่อการล่าช้าในเรื่องการส่งมอบสินค้าตามคำสั่งเลขที่ดังกล่าวข้างบนนี้ ผมได้ส่งโทรเลขถึงคุณสามครั้งแล้ว แต่ทั้งๆ ที่ผมได้รับคำสัญญา (ว่าจะส่งสินค้าได้) ถึงสามครั้งสามคราก็ตามผมก็ยังคงไม่ได้รับสินค้าที่ผมได้สั่งจากคุณอยู่นั่นเอง

     เรื่องนี้กำลังก่อให้เกิดความลำบากแก่ผมอย่างใหญ่หลวงที่สุด และผมกำลังขาดทุนสูญเสียการค้าเพราะเหตุนี้อยู่ทุกๆ วัน ผมต้องขอให้คุณส่งสินค้าไปให้ผมทันทีหรือมิฉะนั้นก็ส่งคำสั่งนั้นคืนไปให้ผม

     ผมเห็นว่าเป็นการไร้เหตุผลอย่างที่สุด ที่คุณปฏิบัติต่อลูกค้าเก่าแก่คนหนึ่งของคุณในลักษณะเช่นนี้

ด้วยความซื่อสัตย์

Reply (คำตอบ)

Dear Sir :

     We regret very much that we have not been able to send the goods ordered according to your Order No…., dated…..The reason for this is that we happen to be out of stock of those goods, and, although we have been expecting a delivery from the manufacturers every day, they have not been delivered yet.

     We are returning your order as requested.

     Apologizing for the greates inconvenience caused to you by the delay.

Yours faithfully,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

reason – เหตุผล

happen – บังเอิญ

stock – สินค้าในร้าน

expecting – กำลังคาคหวัง

manufacturers – ผู้ผลิต

yet – ยัง

requested – ถูกขอร้อง

apologizing – ขออภัย

Expressions ที่ควรจดจำ

not to be able to send the goods – ไม่สามารถส่งสินค้า

cannot dispatch the goods – ไม่สามารถส่งสินค้า

according to in accordance with – ตาม

as requested = as asked – ตาม (อย่าง) ที่ถูกขอร้อง

to be out of stock – ไมมีสินค้า

not to be available – หาสินค้าไม่ได้

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนคุณ…ที่นับถือ

     เราเสียใจอย่างมากที่เราไม่สามารถส่งสินค้าที่ได้ถูกสั่งตามใบสั่งของคุณเลขที่…..ลงวันที่…..เหตุผลสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่า เราบังเอิญหาสินค้าเหล่านั้นไม่ได้และถึงแม้ว่าได้กำลังคาดคิดว่าจะได้รับส่งมอบสินค้าเหล่านี้จากผู้ผลิตอยู่ทุกวัน มันก็ยังไม่ได้รับการส่งมอบอยู่นั่นเอง
     เราได้ส่งใบส่งของคุณคืนมาตามที่ขอร้องแล้ว
     ขออภัยสำหรับความลำบากอย่าง ใหญ่หลวงที่ได้ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยการล่าช้าครั้งนี้

ด้วยความซื่อสัตย์

(Visited 4,622 times, 4 visits today)