การสอบถามเรื่องราคาและค่าขนส่งทางเรือ(Inquiry about Price and shipping cost)

Gentleman :

     We write to inform you that we are much interested in your refrigerator advertised in various magazines.

     We should be grateful if you would let us know your lowest price and shipping cost at your earliest convenience.

     We are going to place an order with you within a few months.

Yours very truly,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

inquiry – การสอบถาม

inform – บอกแจ้ง

refrigerator – ตู้เย็น

advertised – โฆษณา

various – ต่างๆ

magazines – หนงสือ

grateful – ขอบคุณ

convenience – ความ (สะดวก)

shipping – การส่งของ

cost – ราคา (ขนส่ง)

Expressions ที่ควรจดจำ

to write to inform you that… –  เขียนแจ้งมาให้ท่านทราบว่า ..

to write to tell you that… – เขียนมาแจ้งให้ท่านทราบว่า ..

to be grateful, to be thankful – ขอบคุณ

at your earliest convenience – เร็วเท่าที่คุณจะสะดวก

as soon as it suits you – เร็วเท่าที่คุณจะสะดวก

คำแปลเป็นภาษาไทย

ท่านสุภาพบุรุษที่นับถือ

     เราเขียนจดหมายมาแจ้งให้ท่านทราบว่า เรามีความสนใจเป็นอันมากในตู้เย็นของท่าน ซึ่งได้ทำการโฆษณาอยู่ในหนังสือนิตยสารต่างๆ

     เราจะขอบคุณมาก ถ้าท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงราคาต่ำที่สุดและค่าขนส่งทางเรือโดยเร็วที่สุดที่คุณจะสะดวก
     เราจะสั่งซื้อจากท่านภายใน ๒-๓ เดือนนี้

ด้วยความจริงใจ

(Visited 729 times, 1 visits today)