การรับทราบใบสมัครงาน(Aknowledging an Application)

F.A.O. Office,

Phra Athit Road,

June 16, 2012.

Dear Mr. Pohthong :

     We have received your letter applying for the post of typist, and we are interested in what you have said about yourself.

     Can you come in for an interview at 9 00 a.m. tomorrow?

Yours truly,

J.R. Johnson

คำศัพท์ที่ควรทราบ

received – ได้รับ

post – ตำแหน่ง

position – ตำแหน่ง

typist – พนักงานพิมพ์ดีด

Expressions ที่ควรจดจำ

to have received your letter – ได้รับจดหมายของคุณแล้ว

to have got your letter – ได้รับจดหมายของคุณแล้ว

to come in for an interview – มาทำการสัมภาษณ์

to call for an interview – มาทำการสัมภาษณ์

คำแปลเป็นภาษาไทย

สำนักงาน เอฟ. เอ. โอ.

ถนนพระอาทิตย์

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรียนคุณ โพธิ์ทอง

     เราได้ทราบจดหมายของคุณที่ขอสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีดแล้ว และเราสนใจในสิ่งที่คุณกล่าวเกี่ยวกับตัวของคุณ

     คุณสามารถมาทำการสัมภาษณ์ในเวลา ๙.๐๐ น. พรุ่งนี้ได้ไหม?

ด้วยความจริงใจ

เจ. อาร์. จอหนสัน

Unfavorable reply to an Application

คำตอบไม่รับสำหรับใบสมัครงาน

F.A.O. Office,

Phra Athit Road,

June 16, 2012

Dear Mr. Pohtong :

     Thank you for your letter of application dated June 10. Although we are very much interested in your qualification, yet we are afraid that you do not quite meet with our requirements.

Yours truly,

J.R. Johnson,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

unfavorable – ไม่ดี

dated – ลงวันที่

although – ถึงแม้ว่า

yet – กระนั้น

afraid – กลัว

quite        – ทีเดียว

meet with – สมควร, พบกัน

requirements – ความต้องการ

Expressions ที่ควรจดจำ

to be dated – to be given a date – ลงวันที่

to be very much interested .. – สนใจเป็นอย่างมากใน…

to have much interest in – มีความสนใจเป็นอย่างมากใน..

your qualification – คุณสมบัติของคุณ

what you said about yourself – สิ่งที่คุณกล่าวเกี่ยวกับตัวคุณ

to be afraid that – กลัวว่า, เสียใจว่า

to be sorry that – เสียใจว่า

to meet with = to find – เผชิญ, พบ, สมควรกับ

คำแปลเป็นภาษาไทย

สำนักงาน เอฟ. เอ. โอ.

ถนนพระอาทิตย์

๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรียนคุณ โพธิ์ทอง

     ขอบคุณสำหรับจดหมายสมัครงานของคุณซึ่งลงวันที่ ๑๐ ถึงแม้ว่าเราจะมีความสนใจเป็นอย่างมากในคุณสมบัติของคุณ กระนั้นเราก็กลัว (เสียใจ) ว่าคุณยังไม่สมควรกับความต้องการของเราทีเดียว

ด้วยความจริงใจ

เอ. อาร์. จอห์นสัน

Applying for a Reference

ขอใบรับรอง หรือสนับสนุน

160 Siyak Bankhaek,

Thonburi,

July 15, 2012

The Manager,

Thonburi Co., Ltd.,

Thonburi.

Dear Sir :

     I write to inform you that 1 have now the offer of a good post in Bangkok and that I am eager to get this post.

     I should be very much obliged if you would give me a reference for the three years spent in your service, so that I can forward it to my new employer.

     In my opinion, my work always gave you satisfaction and in consequence I hope you will say all you can in my favour.

Yours faithfully,

Tawee Vathana

คำศัพท์ที่ควรทราบ

offer – การเสนอให้

eager – กระตือรือร้น

obliged – ขอบคุณ

reference – ใบรับรอง, ขอสนับสนุน

spent – ใช้หมดไป

service – การงาน

employer – นายจ้าง

satisfaction – ความพอใจ

consequence – ผล

favour – การช่วยเหลือ

forward – ส่งไป

Expressions ที่ควรจดจำ

to write to inform (tell) you that – เขียนมาบอกท่านว่า

to have the offer of a good post – มีการเสนอให้ตำแหน่งดีตำแหน่งหนึ่ง

to be promised a good position – ได้รับสัญญาจะได้ตำแหน่งดีตำแหน่งหนึ่ง

to be eager to… – กระตือรือร้นที่จะ…

to be anxious to .. – กระตือรือร้นที่จะ…

to be very much obliged  – ขอบคุณมาก

to thank you very much – ขอบคุณมาก

to forward = to send        – ส่งไป

in consequence = therefore – เพราะฉะนั้น

in my favour = to my benefit – เพื่อประโยชน์ของผม

คำแปลเป็นภาษาไทย

๑๖๐ สี่แยกบานแขก

ธนบุรี

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ผู้จัดการ

บริษัท ธนบุรี จำกัด

ธนบุรี

เรียนท่านผู้จดการ ที่นับถือ

     ผมเขียนจดหมายมาแจ้งให้ท่านทราบว่า เดี๋ยวนี้ผมได้รับการเสนอ ให้เข้าทำงานในตำแหน่งที่ดีตำแหน่งหนึ่งในกรุงเทพฯ และผมก็กระหายที่จะได้งานตำแหน่งนั้น ผมจะขอบพระคุณมาก ถ้าท่านจะเขียนใบรับรอง (หรือขอสนับสนุน) ให้ผมสำหรับเวลาสามปีที่ผมได้ทำงานอยู่กับท่าน เพื่อว่าผมสามารถที่จะส่งใบรับรองนี้ ไปให้นายจ้างคนใหม่ของผมได้

     ตามความคิดเห็นของผมนั้น การงานของผมก็ได้ทำความพึงพอใจให้แก่ท่านเสมอ และเพราะฉะนั้นผมจึงหวังว่าท่านคงจะกล่าวรับรองตัวผมเท่าที่ท่านพึงจะทำได้ เพื่อประโยชน์ของผม

ด้วยความสุจริตใจ

ทวี วัฒนา

Reply (การตอบ)

Thonburi Co., Ltd.,

Thonburi,

July 18, 2012

Dear Mr. Vathana :

     In response to your request for a reference, I have the pleasure of forwarding it to you.

     I sincerely hope it will enable you to get the post which you are applying for.

Yours truly,

A.G. Beaumont

คำศัพท์ที่ควรทราบ

response – การตอบ

request – การขอร้อง

pleasure – ความยินดี

forwarding – ส่งไป

sincerely – อย่างจริงใจ

enable – สามารถทำให้

Expressions ที่ควรจดจำ

in response to in reply to – ในการตอบ

to have the pleasure of… – มีความยินดีในการที่จะ…

to be delighted to…- ยินดีที่จะ…

forwarding =sending – ส่งไป

to be applying for – กำลังสมัครเข้าทำ . …

to be seeking for – กำลังแสวงหา

คำแปลเป็นภาษาไทย

บริษท ธนบุรี จำกัด

ธนบุรี

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรียน คุณวัฒนา

     ในการตอบการขอร้องของคุณ ในเรื่องใบรับรอง (หรือข้อสนับสนุน) นั้น ผมมีความยินดีที่ได้ส่งสิ่งที่คุณต้องการมาถึงคุณแล้ว

     ผมหวังอย่างจริงใจว่า ใบรับรองนี้คงจะทำให้คุณได้ตำแหน่งงานที่กำลังสมัครอยู่

ด้วยความจริงใจ

เอ.จี. โบมองต์

A reference and recommendation

ใบรับรอง และข้อสนับสนุน

Thonburi Co., Ltd.,

Thonburi,

July 18, 2012

TO WHOM IT MAY CONCERN

     This is to certify that Tawee Vathana is one of the brightest young men whom I have ever know. He has served as a salesman under my direction for three years.

     His efficient service to customers and his salesmanship have helped to increase sales with a substantial percentage

     I dare say that Tawee Vathana will be able to prove himself of real value to whoever employs him.

Yours truly,

A.G. Beaumont.

คำศัพท์ที่ควรทราบ

reference – ใบรับรอง

recommendation – ข้อสนับสนุน

concern – เกี่ยวข้อง

certify – แสดง

brightest – ฉลาดที่สุด

known – รู้จัก

served – ทำหน้าที่

salesman – พนักงานขายของ

direction – การบัญชา

efficient – ซึ่งมีสมรรถภาพ

service – บริการ

customers – ลูกค้า

salesmanship – ความชำนาญในการขาย

sales – การขาย

substantial – สูง, เด่น

percentage – อัตราร้อยละ

dare – กล้า

prove – พิสูจน์

real  – แท้จริง

value – ค่า

whoever – ใครก็ตาม

employs – จ้างให้ทำงาน

Expressions ที่ควรจดจำ

This is to certify that… – เพื่อแสดง (รับรอง) ว่า…

This is to show that – นี่แสดงว่า

to have served as… – ทำหน้าที่เป็น…

to have worked as .. – ทำงานเป็น…

with a substantia] percentage – ด้วยอัตราร้อยละอย่างสูง

with a high percentage – ด้วยอัตราร้อยละอย่างสูง

whoever employs him – ใครก็ตามที่จ้างเขาทำงาน

whoever engages him – ใครก็ตามที่จ้างเขาทำงาน

คำแปลเป็นภาษาไทย

บริษัท ธนบุรี จำกัด

ธนบุรี

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ถึงใครก็ตามที่เกี่ยวข้อง

     เพื่อแสดง (รับรอง) ว่า คุณทวี วัฒนา เป็นชายหนุ่มที่ฉลาดที่สุดคนหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้เคยรู้จัก เขาได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขายของ ภายใต้การบังคับบัญชาของข้าพเจ้ามาเป็นเวลารวมสามปี

     บริการที่เต็มไปด้วยสมรรถภาพของเขาซึ่งให้แก่ลูก­ค้า และความชำนาญในการขาย ได้ช่วยเพิ่มการขายให้มากขึ้นด้วยอัตราร้อยละอย่างสูง

     ข้าพเจ้าอาจกล่าวได้ว่า คุณทวี วัฒนา จะสามารถพิสูจน์ตัวของเขาเองว่าเป็นบุคคลที่มีค่าอย่างแท้จริง สำหรับใครก็ตามที่จ้างเขาเข้าทำงานด้วย

ด้วยความจริงใจ

เอ.จี. โบมองต์

Asking for a reference

ขอคำรับรอง หรือข้อสนับสนุน

Mahachai Co., Ltd.,

Bangkok.

August 20, 2012

Mr. A.G. Beaumont,

Bangkok Co., Ltd.,

Bangkok

Dear Sir :

     Mr. Tawee Vathana who is being considered for a position with this company has given your name as a reference.

     He says that he has worked with you for three years in the capacity as salesman.

     We would like you to write us, in confidence of course, your view about Mr. Vathana, we would like to know what you think of his personality and ability in work.

     We shall be grateful for your cooperation.

Very truly yours,

Prasong Thaithae

คำศัพท์ที่ควรทราบ

considered – ได้รับการพิจารณา

positon – ตำแหน่ง

company – บริษัท

reference – ผู้รับรอง

capacity – ฐานะ

in confidence – อย่างเป็นความลับ

of course – แน่นอน

view – ความคิดเห็น

personality – บุคคลิกลักษณะ

ability – ความสามารถ

grateful – ขอบคุณ

cooperation – การร่วมมือ

Expressions ที่ควรจดจำ

to be considered for a position – ได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่ง

to have applied for a post – ได้สมัครเข้าทำงานในตำแหน่งหนึ่ง

in confidence = as a secaet – อย่างเป็นความลับ

คำแปลเป็นภาษาไทย

บริษัท มหาชัย จำกัด

กรุงเทพ ฯ

๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

มร. เอ.จี โบมองต์

บริษัท กรุงเทพฯ จำกัด

กรุงเทพฯ

เรียน มร. เอ.จี. โบมองต์

     คุณทวี วัฒนา ผู้ซึ่งกำลังได้รับการพิจารณาสำหรับตำแหน่งๆ หนึ่งในบริษัทนี้ ได้อ้างนามของท่านเป็นผู้รับของ

     เขากล่าวว่า เขาได้ทำงานอยู่กับท่านเป็นเวลาสามปี ในฐานะพนักงานขาย

     เรามีความปรารถนาให้ท่านเขียนถึงเราอย่างเป็นความลับเกี่ยวกับความคิดเห็นของท่านในเรื่องคุณทวี เราอยากทราบว่าท่านคิดอย่างไร ในเรื่องบุคคลลิกลักษณะของเขา และความสามารถของเขาในด้านการงาน

     เราจะขอบคุณมากสำหรับความร่วมมือของท่าน

ด้วยความจริงใจ

ประสงค์ ไทยแท้

Reply from a reference

คำตอบจากผู้อ้างอิง (ผู้รับรอง)

Bangkok Co., Ltd.,

Bangkok,

August 22, 2012

Mr. Prasong Thaithae,

Mahachai Co., Ltd.,

Bangkok.

Dear Sir :

     In reply to your letter of August 20, we would like to tell you that Mr. Tawee Vathana has been working with our company for three years in the capacity as salesman.

     In confidence we are of the opinion that he is a very pleasant person with experiene and high ability in doing his job and has excellent record of sales.

Yours very truly,

A.G. Beaumont.

คำศัพท์ที่ควรทราบ

working – ทำงาน

salesman – พนักงานขาย

opinion – ความคิดเห็น

pleasant – น่าชื่นชม

experience – ความชำนาญ

job – หน้าที่, งาน

excellent – ประเสริฐ

record – ประวัติ, เรื่องราว

Expressions ที่ควรจดจำ

in reply to = in response to… – ในการตอบ…

we would like… =we would want to… – เราอยาก,เราต้องการ

in the capacity as… – ในฐานะเป็น…

in the position of .. – ในฐานะ หรือตำแหน่งของ…

in confidence = as a secret – อย่างเป็นความลับ

to be of the opinion that… – มีความคิดเห็นว่า

to think (believe) that .. – คิดว่า

to be a pleasant (delightful) person – เป็นบุคคลที่น่าชื่นชมคนหนึ่ง

คำแปลเป็นภาษาไทย

บริษัท กรุงเทพฯ จำกัด

กรุงเทพฯ

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

คุณประสงค์ ไทยแท้

บริษัท มหาชัย จำกัด

กรุงเทพ ฯ

เรียนคุณประสงค์ ที่นับถือ

     ในการตอบจดหมายของคุณลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม เราอยากบอกกับคุณว่า คุณทวี วัฒนา ได้ทำงานอยู่กับบริษทของเราเป็นเวลาสามปี ในตำแหน่งพนักงานขายของ

     อย่างเป็นความลับ เรามีความคิดเห็นว่า เขาเป็นบุคคลที่น่าชื่นชมคนหนึ่งที่มีความชำนาญ และมีความสามารถอย่างสูงในการทำหน้าที่ของเขา และประวัติอย่างวิเศษในด้านการขาย

ด้วยความจริง

เอ. จี. โบมองต์

(Visited 672 times, 2 visits today)