แสดงความเสียใจต่อเพื่อนในมรณกรรมของมารดาของเขา(Condoling with a Friend on the Eeath of her Mother)

437 Pisanuloke Road,

Bangkok

March 20, 2012

My dearest Sabaipetch:

     I am deeply grieved to learn, from some friends of yours, of the death of your dear mother. Undoubtedly it is a very dreadful tragedy for you who love her so much.

     You will feel happier, if you think that no one can save herself or himself from being a victim of death.

     I send you all my love and sympathy.

     If there is anything I can do to help you in any way, please don’t hesitate to let me know.

Very sincerely yours,

Saipin

คำศัพท์ที่ควรทราบ

dear – ที่รัก

undoubtedly – อย่างไม่ต้องสงสัย

dreadful – อย่างน่ากลัว

victim – เหยื่อ

tragedy – ความสะเทือนใจอย่างรุนแรง

being – เป็น

save – ช่วยให้รอดพ้น

Expressions ที่ควรจดจำ

undoubtedly indubitably – อย่างไม่ต้องสงสัย

to be a very dreadful tragedy – เป็นความสะเทือนใจอย่างรุนแรงน่ากลัวมากมาย

to be a very great shock – เป็นความสะเทือนใจอย่างรุนแรงมาก to save herself from – ช่วยตนเองให้รอดพ้นจาก

don’t hesitate to let me know – อย่ารีรอในอันที่จะบอกให้ฉันทราบ

don’t be reluctant to tell me – อยารีรอในอันที่จะบอกให้ฉันทราบ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๔๓๙ ถนนพิษณุโลก

กรุงเทพ ฯ

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

คุณสไบเพชร ที่รัก

     ฉันมีความเสียใจอย่างลึกซึ้งที่ได้ทราบจากเพื่อนบางคนของคุณถึงเรื่องมรณกรรมของคุณแม่ของคุณ ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามรณกรรมของคุณแม่ของคุณครั้งนี้ เป็นความสะเทือนใจอย่างรุนแรงมากสำหรับคุณ ซึ่งรักท่านมากที่สุด

     คุณจะรู้สึกสบายใจขึ้น ถ้าคุณคิดเสียว่าไม่มีใครที่จะสามารถช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของความตายได้

     ฉันขอส่งความรัก และความเห็นอกเห็นใจมายังคุณด้วย

     ถ้าหากมีอะไรที่ฉันสามารถทำเพื่อช่วยเหลือคุณได้แล้วโปรดอย่าได้รีรอบอกให้ฉันทราบ

ด้วยความสุจริตใจ

สายพิณ

Reply (คำตอบ)

84 Tree Petch Road,

Bangkok,

March 22, 2012

My dearest Saipin:

     I am very much grateful to you for your kind note of sympathy. My grief is beyond description. I have been trying to bear up but in vain.

     She passed away so suddenly that she could not say anything to me. She was so nice and kind to me when she was alive. Whem I begin to think j of this I cannot refrain from crying because I have not an opportunity to repay her kindness.

     Thank you very much for your kind offer of help at this miserable time. I will not fail to let you I know if it is required.

Yours very sincerely,

Sabaipetch

คำศพท์ที่ควรทราบ

grateful – กตัญญู, ขอบคุณ

note – บันทึก, จดหมาย

grief – ความเสียใจ

beyond – พ้น, เหนือ

description – การพรรณนา

bear up – อดกลั้นความเสียใจ

in vain – ไม่สำเร็จ

passed away – ตาย

suddenly – ทันทีทันใด

nice – เรียบร้อย

kind – กรุณา

alive        – มีชีวิต

refrain – อดกลั้,น, งดเว้น

crying – ร้องไห้

repay – ตอบแทน

offer – การเสนอ

help – การช่วยเหลือ

miserable – ทุกข์ร้อน

fail – ละเลย

required – ต้องการ

Expressions ที่ควรจดจำ

to be very much grateful to you for… – กตัญญูต่อคุณสำหรับ ..

to be thankful to you for… – ขอบคุณคุณสำหรับ…

your kind note of sympathy – บันทึกแห่งความเห็นอกเห็นใจ

your kind letter of sympathy – จดหมายแห่งความเห็นอกเห็นใจ

to be beyond description – เหลือที่จะพรรณนา

to be so much that words cannot describe it – เหลือที่จะพรรณนา

to be much more than can be measured – เหลือที่จะวัดได้

to be beyond words – เหลือที่จะพูดได้

to bear up not to show feelings of sorrow – ไม่แสดงออกซึ่งความเสียใจ

(to be) in vain = (to be) without result – ปราศจากผล, ไม่สำเร็จ

to pass away so suddenly that – ตายอย่างกะทันหัน

to die so unexpectly that… – ตายอย่างไม่คาดหวัง…

to be alive = to be living – ยังมีชีวิตอยู่

to refrain from to restrain myself from… – อดกลั้นที่จะ…

to repay her kindness – ตอบแทนความกรุณาของท่าน

to give her something in return for her kindness – ตอบแทนความกรุณาของท่าน

offer of help willingness to do something for me – การเสนอให้ความช่วยเหลือ

to fail to let me know – ละเลยที่จะบอกให้ฉันทราบ

to forget to tell me  – ลืมที่จะบอกให้ฉันทราบ

to be required = to be wanted – เป็นที่ต้องการ

คำแปลเป็นภาษาไทย

๘๔ ถนนตรีเพชร

กรุงเทพ ฯ

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕

คุณสายพิณ ที่รักยิ่ง

     ฉันขอขอบคุณ สำหรับจดหมายแสดงความเห็นอกเห็นใจของเธอ ความเสียใจของฉันนั้นเหลือที่จะพรรณนา ฉันพยายามที่จะอดกลั้น แต่ก็ไม่สำเร็จ

     คุณแม่ได้ถึงแก่กรรมลงอย่างรวดเร็วมาก จนกระทั่งท่านเองไม่สามารถจะพูดสั่งเสียอะไรกับฉันได้ ท่านเป็นผู้ที่ดีและกรุณาต่อฉันมากในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ เมื่อฉันเริ่มคิดถึงสิ่งนี้แล้ว ฉันก็อดที่จะร้องไห้ไม่ได้ เพราะฉันไม่มีโอกาสที่จะตอบแทนความกรุณาของท่านเลย

     ขอบคุณคุณมาก สำหรับการเสนอให้ความช่วยเหลือของคุณในเวลาทุกข์ร้อนเช่นนี้ ฉันจะไม่ละเลยต่อการบอกคุณถ้าหากว่าฉันต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว

ด้วยความสุจริตใจ

สไบเพชร

(Visited 7,874 times, 1 visits today)