การรับทราบจดหมายสมัครงาน(Acknowledging an Application)

REPLIES TO APPLICANTS

การตอบผู้สมัครงาน

East Borneo Co., Ltd.,

35 New Road, Bangkok.

July 21, 2012

Dear Mr. Traipan :

     Your letter applying for a position as clerk arrived yesterday evening, and I have read it with great interest.

     It is true that the situaion of clerk will become vacant next month.

     Will you call for an interview on July 24, either between 9 and 10 a.m. or 2 and 3 p.m.?

     Please ask for me, and bring with you a letter recommendation from the Principal of the School of Business Administration.

Very truly yours,

John Smith

คำศัพท์ที่ควรจดจำ

acknowledging – รับทราบ

arrived – ได้มาถึง

interest – ความสนใจ

true  – จริง

vacant – ว่าง

interview – การสัมภาษณ์

ask for – ถามถึง

recommendation – คำรับรองสนับสนุน

principal  – อาจารย์ใหญ่

Expressions ที่ควรจดจำ

to read your letter with great interest – อ่านจดหมายของคุณด้วยความสนใจ

to be very much interested in your letter – สนใจในจดหมายของคุณมาก

to be true that… – เป็นความจริงว่า…

to be in accordance with the fact that – เป็นตามความจริงว่า…

to become vacant on August – ว่างลงในวันที่ ๑ สิงหาคม

to be unoccupied on August – ว่างลงในวันที่ ๑ สิงหาคม

to call for an interview – มาทำการสัมภาษณ์

to come in for an interview – มาทำการสัมภาษณ์

คำแปลเป็นภาษาไทย

บริษท บอร์เนียวตะวันออก จำกัด

กรุงเทพฯ

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรียนคุณไตรพันธ์ ที่นับถือ

     จดหมายของคุณขอสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งเสมียนได้มาถึง (สำนักงาน) เมื่อวานตอนเย็น และผมได้อ่านแล้วด้วยความสนใจเป็นอย่างมาก

     มันเป็นความจริงที่ว่า ตำแหน่งเสมียนนั้นจะว่างลงในเดือนหน้า

     คุณจะมาที่สำนักงานเพื่อการสัมภาษณ์ระหว่าง ๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. หรือ ระหว่าง ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ได้ไหม

     โปรดถามถึงผม และนำคำรับรองสนับสนุนของอาจารย์ใหญ่วิทยาลัยการค้ามากับคุณด้วย

ด้วยความจริงใจ

จอนห์ สมิธ

(Visited 4,235 times, 1 visits today)