บทสนทนาภาษาอังกฤษในการซื้อของ ซื้อเสื้อผ้า

Buying Thai Silk (Cont.)
บ๊ายอิง ไท้ ซิลด์ (คอนทินิวด์)
การซื้อผ้าไหมไทย(ต่อ)
A.Conversation (บทสนทนา)
A: I’d like to buy some silk materialร.
ไอด ไล้ค์ ถุ บ๊าย ซั้ม ซิ้ลค์ แมทที้เรียลซ์
ผมต้องการซื้อผ้าไหมบ้าง
B: Please ask the salesgirl over there. I think they sell by the metre or the yard.
พลี้ซ อาซค์ เดอะ เซ้ลซ์เกิร์ล-โอ๊ฟเวอร์ แด๊ร์. ไอ ธิ้งค์ เดย์ เซ้ลล์ บาย เดอะ มี้เทอร์ ออร์ เดอะ ย้าร์ด
กรุณาถามคนขายตรงนั้น ผมคิดว่าเขาขายเป็นเมตรหรือเป็นหลา
A: Could you tell her for me? I’d like to buy ten yards.
คูล์ด หยุ เท้ล เฮอร์ ฟอร์ หมี? ไอด์ ไล้ค์ ถุ บ๊าย เท้น ย้าร์ดส์
คุณบอกเธอให้ผมหน่อยได้ไหมครับ? ผมต้องการสิบหลา
B: What colour would you prefer?
ว้อท คั้ลเลอร์ วูล์ด ยู พรีเฟ้อร์?
คุณชอบสีอะไรมากกว่า?
A: Any colour looks very beautiful to me. But I like the dark blue one most.
แอ๊นนี คั้ลเลอร์ ลุ้คส์ ฟ์เว้รี บิ๊วทิฟุล ถุ มี้. บัท ไอ ไล้ค์ เดอะ ด๊าร์ค บลู๊ วั้น โม้ซท์
สีอะไรก็ดูสวยมากสำหรับผม แต่ผมชอบสีนํ้าเงินเข้มมากที่สุด
b: Would you like the plain colour, or with stripes or patterns on it?. The ‘Mudmee’ silk looks very attractive. It’s the art of the Northeast. Our Queen is fond of wearing dresses made from ‘Mudmee’ silk.
วูล์ด หยุ ไล้ค์ เดอะ เพล้น คัลเหลอร์, ออร์ วิธ สไตร๊พ์ส์ ออร์ แพ้ทเทิร์นซ์ อ๊อน-อิท? เดอะ ‘มัดมี’ ซิ้ลค์ ลุ้คส์ ฟ์เว้รี แอทแทร้คทิฟว์. อิทส์ ดิ อ๊าร์ท อ่อฟ เดอะ น้อร์ธ-อีซท์. อ๊าวเออร์ ควี้น อิซ ฟ้อนด์ อ่อฟ แว้ริง เดร๊สเซซ เม้ด ฟรัม ‘มัดมี’ ซิ้ลค์
คุณต้องการสีพื้น หรือมีตาราง หรือลายบนเนื้อผ้า? ผ้าไหม มัดหมี่ดูสวยประทับใจมาก มันเป็นศิลปะของภาคตะวันออกเฉียงเหนอ สมเด็จพระบรมราชินีนาถของพวกเราทรงพอพระทัยในฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่มาก
A: Yes, the patterns look very pretty, but I prefer one-colour materialร.
เย้ซ, เดอะ แพ้ทเทร์นซ์ ลุ้ค์ ฟ์เว้รี เพร้ทที, บัท ไอ พรีเฟ้อร์ วั้น-คั้ลเลอร์ แมทที้เรียลซ์
ครับ ลายดูสวยมาก แต่ผมชอบผ้าสีเดียวมากกว่า
B: So do I. But I prefer only the dark blue one.
โซ้ ดู ไอ๊. บัท ไอ พรีเฟ้อร์ อ๊อนลี เดอะ ด๊าร์ค บลู๊ วั้น
ผมเหมือนกัน แต่ผมชอบสีนํ้าเงินเข้มเท่านั้น
A: I’ll take this colour, and the material is not very heavy.
ไอล์ เท้ค ดิซ คั้ลเลอร์ แอนด์ เดอะ แมทที้เรียล อิซ น้อท ฟ์เว้รี เฮ้ฟวี
ผมจะ รับสีนี้ และเนื้อผ้าไม่หนักมาก
B: They also have the ties, handkerchiefs, shawls, purses, and handbags to go with suits and dresses. And they do have ready-made shirts, dresses, casual wears and blouses on the second floor.
เดย์ อ๊อลโซ แฮ็ฟว์ เดอะ ไท้ซ์, แฮ้งเคอร์ชีฟส์, ช้อลซ้, เพิ้ร์ซเซซ แอ่นด์ แฮ้นด์แบกซ์ ถุ โก๊ วิธ ซุ้ทส์ แอ่นด์ เดร๊สเซซ. แอ่นด์ เดย์ ดู๊ แฮ้ฟว์ เร้ดดี-เม้ด เชิ้ร์ทส์, เดร๊สเซซ, แค้ชวล แว้ร์ซ์ แอ่นด์ เบล๊าซ์ เซซ-ออน เดอะ เซ้คคันด์ ฟล้อร์
เขามีเนคไท ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าหนีบ และกระเป๋าถือเข้ากับชุดและกระโปรงด้วย และเขายังมีเสื้อและชุดกระโปรงสำเร็จรูป เครื่องแต่งกายลำลองและเสื้อสตรี บนชั้นสองด้วย
A: We’ll go and have a look later. Let me buy the silk material first.
วีลล์ โก๊ แอ่นด์ แฮ้ฟว์-อะ ลุ้ค เล้เทอร์ เล้ท มี บ๊าย เดอะ ซิ้ลค์ แมทที้เรียล เฟิร์ซท์
เราจะไปดูทีหลัง ขอให้ผมซื้อผ้าไหมก่อน
B: This material is about right in both colour and weight. Would you like to buy anything else on this floor?
ดิซ แมทที้เรียล อิซ-อะเบ๊าท์ ไร้ท์ อิน โบ๊ธ คั้ลเลอร์ แอ่นด์ เว้ท. วูล์ด หยุ ไล้ค์ ถุ บ๊าย แอ๊นนีธิง เอ๊ลซ์ ออน ดิซ ฟล๋อร์?
ผ้านี้พอดีทั้งสีและนํ้าหนัก คุณต้องการซื้ออะไรอีกไหมในชั้นนี้?
A: No, that’s all.
โน้, แด๊ทส์ อ๊อล
ไม่ พอแล้ว
B: Let’s go upstairs to see some ready-made products. There might be something you like to buy.
เล้ทส์ โก๊ อั้พสแตร์ซ์ ถุ ซี้ ซั้ม เร้ดดี-เม้ด พร้อดดัคท์ส์. แดร์ ไม้ท์ บี ซั้มธิง หยุ ไร้ท์ ถุ บ๊าย
เราไปข้างบนดูสินค้าสำเร็จรูปบ้างเถอะ อาจมีบางอย่างที่คุณชอบซื้อ
B. VOCABULARY (คำศัพท์)
material (n)         แมทที้เรียล            ผ้า เนื้อผ้า วัสดุ
silk material (n)     ซิ้ลค์ แมทที้เรียล        ผ้าไหม
salesgirl (n)         เซ้ลซ์เกิร์ล            พนักงานขายสตรี
metre (n)            มี้เทอร์            เมตร
by the metre (adv)    บาย เดอะ มี้เทอร์    เป็นเมตร
yard (n)            ย้าร์ด        หลา
by the yard (adv)    บาย เดอะ ย้าร์ด        เป็นหลา
dark blue (n)         ด้าร์ค บลู๊            สีน้ำเงินเข้ม
stripes (n)         สไตร๊พ์ส์            ตา ตาราง
patterns (n)         แพ้ทเทิร์น            ลาย ลวดลาย
‘Mudmee’ silk (n)    มัดมี ซิ้ลค์            ผ้ามัดหมี่ไหม
heavy (adj)         เฮ้ฟวี                หนัก
ties (n)            ไท้ซ์                เนคไท (หลายเส้น)
handkerchiefs (n)    แฮ้งเคอร์ชีฟส์        ผ้าเช็ดหน้า (หลายผืน)
shawls (n)         ช้อลซ์            ผ้าคลุมไหล่(หลายผืน)
purses (n)         เพิ้รซเซซ            กระเป๋าหนีบ
handbags (n)         แฮ้นด์แบกซ์        กระเป๋าถือ
casual (adj)         แค้ชวล            ลำลอง ตามสบาย ไม่เป็นทางการ
casual wears (n)     แค้ชวล แว้ร์ซ์        เครื่องสวมใส่ตามสบาย
blouses (n)         เบล๊าซ์เซซ            เสื้อสตรีหลายตัว
colour (n)             คั้ลเลอร์            สี
weight (n)         เว้ท                น้ำหนัก
upstairs (n/adv)     อั้พสแต๊ร์ซ์            ชั้นบน
C. EXPRESSIONS TO REMEMBER
(ประโยคที่ควรจำ)
1. I’d like to buy some silk materials.
ไอด์ ไล้ค์ ถุ บ๊าย ซั้ม ซิ้ลค์ แมทที้เรียลซ์
ผมต้องการซื้อผ้าไหมบ้าง
2. Please ask the salesgirl over there.
พลี้ซ อ๊าซค์ เดอะ เซ้ลซ์เกิร์ล-โอ๊ฟเวอร์ แด๊ร์
กรุณาถามคนขายตรงนั้น
3. I think they sell by the metre or the yard.
ไอ ธิ้งค์ เดย์ เซ้ลล์ บาย เดอะ มี้เทอร์ ออร์ เดอะ ย้าร์ด
ผมคิดว่าเขาขายเป็นเมตรหรือเป็นหลา
4. Could you tell her for me?
คูล์ด หยุ เท้ล เฮอร์ ฟอร์ หมี?
คุณบอกเธอให้ผมหน่อยได้ไหม?
5. I’d like to buy ten yards.
ไอด์ ไล้ค์ ถุ บ๊าย เท้น ย้าร์ดซ์
ผมต้องการซื้อสิบหลา
6. What colour would you prefer?
ว้อท คั้ลเลอร์ วูล์ด ยู พรีเฟ้อร์?
คุณชอบสีอะไรมากกว่า?
7. Any colour looks very beautiful to me.
แอ๊นนี คั้ลเลอร์ ลุ้ค ฟ์เว้รี บิ๊วทิฟุล ถุ มี้
สีอะไรก็ดูสวยสำหรับผม
8. But I like the dark blue one most.
บัท ไอ ไล้ค์ เดอะ ด๊ารค บลู๊ วั้น โม้ซท์
แต่ผมชอบสีน้ำเงินเข้มมากที่สุด
9. Would you like the plain colour, or with stripes or patterns on it?
วูล์ด หยุ ไล้ค์ เดอะ เพล้น คัลเหลอร์ ออร์ วิธ สไตร๊พ์ส์ ออร์ แพ้ทเทิร์นซ์ อ๊อน-อิท?
คุณต้องการสีพื้น หรือมีตาราง หรือลายบนเนื้อผ้า?
10. The ‘Mudmee’ silk looks very attractive.
เดอะ ‘มัดมี’ ซิ้ลค์ ลุ้คส์ ฟ์เว้รี แอทแทร้คทีฟว์
ผ้าไหมมัดหมี่ดูสวยประทับใจมาก
11. It’s the art of the Northeast.
อิทส์ เดอะ อ๊าร์ท อ่อฟ เดอะ น้อร์ธ-อี๊ซท์
มันเป็นศิลปะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
12. Our Queen is fond of wearing dresses made from ‘Mudmee’ silk.
อ๊าวเออร์ ควี้น อิซ ฟ้อนด์-ออฟ แว้ริง เดร๊สเซซ เม้ด ฟรัม ‘มัดมี’ ซิลค์
สมเด็จพระบรมราชินีนาถของพวกเราทรงพอพระทัยในฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่มาก
13. Yes, the patterns look very pretty, but I prefer one-colour materials.
เย้ซ, เดอะ แพ้ทเทิร์นช์ ลุ้ค ฟ์เว้รี เพร้ทที, บัท ไอ พรีเฟ้อร์ วั้น-คั้ลเลอร์ แมทที้เรียลซ์
ครับ ลายสวยมาก แต่ผมชอบผ้าสีเดียวมากกว่า
14. So do I. But I prefer only the dark blue one.
โซ้ ดู๊ ไอ. บัท ไอ พรีเฟ้อร์ อ๊อนลี เดอะ ด๊าร์ค บลู๊ วั้น
ผมเหมือนกัน แต่ผมชอบสีนํ้าเงินเข้มเท่านั้น
15. I’ll take this colour and the material is not very heavy.
ไอล์ เท้ค ดิซ คั้ลเลอร์ แอ่นด์ เดอะ แมทที้เรียล อิซ น้อท ฟ์เว้รี เฮ้ฟวี
ผมจะรับสีนี้และเนื้อผ้าไม่หนักมาก
16. They also have the ties, handkerchiefs, shawls, purses and handbags to go with suits and dresses.
เดย์ อ๊อลโซ แฮ้ฟว์ เดอะ ไท้ซ์, แฮ้งเคอร์ชีฟส์, ช้อลซ์, เพิ้ร์ซเซช แอ่นด์ แฮ้นด์แบกซ์ ถุ โก๊ วิธ ซุ้ทส์ แอ่นด์ เดร๊สเซซ
เขามีเนคไท ผ้าเช็ดหน้า ผ้าคลุมไหล่ กระเป๋าหนีบ กระเป๋าถือ เข้ากับชุดและกระโปรงด้วย
17. And they do have ready-made shirts, dresses, casual wears, and blouses on the second floor.
แอ่นด์ เดย์ ดู๊ แฮ้ฟว์ เร้ดดี-เม้ด เชิร์ทส์, เดร๊สเซซ, แค้ชวล แวร์ซ์, แอ่นด์ เบล๊าซ์เซซ-ออน เดอะ เซ้คคันด์ ฟล้อร์
และเขายังมีเสื้อ และชุดกระโปรงสำเร็จรูป เครื่องแต่งกายลำลอง และเสื้อสตรีบนชั้นสองด้วย
18. We’ll go and have a look later.
วีลล์ โก๊ แอ่นด์ แฮ้ฟว์ อะ ลุ้ค เล้เทอร์
เราจะไปดูทีหลัง
19. Let me buy the silk material first.
เล้ท มี บ๊าย เดอะ ซิ้ลค์ แมทที้เรียล เฟิร์ซท์
ขอให้ผมซื้อผ้าไหมก่อน
20. This material is about right in both colour and weight.
ดิซ แมทที้เรียล อิซ-อะเบ๊าท์ ไร้ท์ อิน โบ๊ธ คั้ลเลอร์ แอ่นด์ เว้ท
ผ้านี้พอดีทั้งสีและนํ้าหนัก
21. Would you like to buy anything else on this floor?
วูล์ด หยุ ไล้ท์ ถุ บ๊าย แอ๊นนีธิง เอ๊ลซ์-ออน ดิซ ฝลอร์?
คุณต้องการซื้ออะไรอีกไหมในชั้นนี้?
22. No, that’s all.
โน้, แด๊ทส์ อ๊อล
ไม่ พอแล้ว
23. Let’s go upstairs to see some ready-made products.
เล้ทส์ โก๊ อั๊พสแตร์ซ์ ถุ ซี้ ซั้ม เร้ดดี-เม้ด พร้อดดัคท์ส์
เราไปข้างบนดูสินค้าสำเร็จรูปบ้างเถอะ
24. There might be something you like to buy.
แดร์ ไม้ท์ บี ซั้มธิง หยุ ไล้ค์ ถุ บ๊าย
อาจมีบางอย่างที่คุณชอบซื้อ
D. POINTS OF ATTENTION
(ประเด็นที่ควรสนใจ)
1. So do I เป็นประโยคแทนการพูดซํ้าซาก เพื่อเลี่ยงคำกริยาตัวเดิมซึ่งเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้ว แปลว่า “ผมเหมือนกัน” หรือ “ฉันเหมอนกัน” เช่น
1. A: I like icecream.
ไอ ไล้ค์ ไอ๊ซ์ครีม
ผมชอบไอศกรีม
B: So do I.
โซ้ ดู ไอ๊
ผมเหมือนกัน (ผมก็ชอบไอศกรีม)
2. A: They all went out to lunch.
เดย์ อ๊อล เว้นท์ เอ๊าท์ ถุ ลั้นช์
เขาทั้งหมดไปกินข้าวกลางวันข้างนอก
B: So did my boss.
โซ้ ดิด มาย บ๊อส
นายของผมเหมือนกัน
3. A: He was at home yesterday.
ฮี หวอซ แอท โฮ้ม เย้ซเทอร์เดย์
เมื่อวานเขาอยู่ที่บ้าน
B: So was she.
โซ้ หวอช ชี้
เธอเหมือนกัน (เธอก็อยู่ที่บ้านเมื่อวาน)
4. A: He can speak French.
ฮี แคน สปี๊ค เฟร้นช์
เขาพูดฝรั่งเศสได้
B: So can his friend.
โซ้ แคน ฮิซ เฟร้นด์
เพื่อนเขาพูดได้เหมือนกัน
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อพูดในสิ่งเดียวกัน อาจไม่ต้องพูดกริยาซํ้าอีก จะใช้กริยาช่วยมาแทน ถ้ามีกริยาแท้ในประโยค จะแทนด้วยกริยาช่วย do, does, did แต่ถ้าเป็นกริยา be หรือกริยาช่วยอื่น จะใช้กริยาช่วยนั้นๆ
2. Neither do I เป็นประโยคแทนการพูดซ้ำซาก เพื่อเลี่ยงกริยาตัวเดิมเหมือนกัน แต่มีความหมายปฏิเสธ (ไม่…เหมือนกัน) เช่น
1. A: I don’t like durian.
ไอ โด๊นท์ ไล้ค์ ดู๊เรียน
ผมไม่ชอบทุเรียน
B: Neither do I.
ไน้เธอร์ ดู ไอ๊
ฉันไม่ชอบเหมือนกัน
2. A: I can’t speak German.
ไอ ค้านท์ สปี๊ค เจ๊อร์มัน
ฉันพูดเยอรมันไม่ได้
B: Neither can my friend.
ไน้เธอร์ แคน มาย เฟร้นด์
เพื่อนผมพูดไม่ได้เหมือนกัน
3. A: She didn’t go there yesterday.
ชี ดิ๊นท์ โก๊ แด๊ร์ เย้ซเทอร์เดย์
เธอไม่ได้ไปที่นั่นเมื่อวานนี้
B: Neither did we.
ไน้เธอร์ ดิด วี้
พวกเราไม่ได้ไปเหมือนกัน
4. A: She isn’t here.
ชี อิ๊ซซึนท์ เฮี้ยร์
เธอไม่ได้อยู่ที่นี่
B: Neither is her friend.
ไน้เธอร์ อิซ เฮอร์ เฟร้นด์
เพื่อนของเธอไม่อยู่ที่นี่เหมือนกัน
3. But I do เป็นประโยคแทนการพูดซ้ำซากเหมือนกัน แต่มี ความหมายตรงข้ามกับผู้พูดครั้งแรก เพื่อเลี่ยงคำกริยาตัวเดิมเช่นเดียวกัน เช่นประโยคต่อไปนี้
1. A: I like durian so much.
ไอ ไล้ค์ ดู๊เรียน โซ้ มัช
ฉันชอบทุเรียนมากเหลือเกิน
B: But I don’t.
บัท ไอ โด๊นท์
แต่ผมไม่ชอบเลย
2. A: I don’t like cream in my coffee.
ไอ โด๊นท์ ไล้ค์ ครี้ม อิน มาย ค้อฟฟี
ผมไม่ชอบใส่ครีมไนกาแฟ
B: But I do.
บัท ไอ ดู๊
แต่ผมชอบ
3. A: She can sing this song.
ชี แคน ซิ้ง ดิซ ซ้อง
เธอร้องเพลงนี้ได้
B: But I can’t.
บัท ไอ ค้านท์
แต่ผมร้องไม่ได้
4. A: They won’t go there again.
เดย์ โว้นท์ โก๊ แดร์-อะเก๊น
พวกเขาจะไม่ไปที่นั่นอีก
B: But we will.
บัท วี วิ้ล
แต่พวกเราจะไป
4. It looks beautiful (มันดูสวยดี) คำกริยาบางตัวในภาษาอังกฤษ ทำหน้าที่คล้ายกริยา be สามารถนำหน้าคำคุณศัพท์ได้เลย โดยเฉพาะคำที่เกี่ยวกับรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เช่นคำต่อไปนี้ look, seem, appear, taste, smell, sound, feel, become, turn ดังตัวอย่างในประโยคต่อไปนี้
1. Any colour looks beautiful to me.
แอ๊นนี คั้ลเลอร์ ลุ้คส์ บิ๊วทิฟุล ถุ มี้
สีอะไรก็ดูสวยสำหรับผม
2. It seems all right with me.
อิท ซี้มซ์ อ๊อล ไร้ท์ วิธ มี้
มันดูเหมือนว่าใช้ได้สำหรับผม
3. This curry tastes very good.
ดิซ เค้อร์รี เท้ซท์ส์ ฟ์เว้รี กู๊ด
แกงนี้มีรสดีมาก
4. It sounds very excellent.
อิท ซ้าวน์ด์ซ์ ฟ์เว้รี เอ๊กซ์เซลเลนท์
มันฟังดูวิเศษมาก
E. EXERCISES (แบบฝึกหัด)
1. จงฝึกบทสนทนาต่อไปนี้
1. A: I live in Bangkok.
ไอ ลี้ฟว์-อิน แบ๊งขอค
ฉันอยู่ในกรุงเทพฯ
B: So does my friend.
โซ้ ด๊าซ มาย เฟร้นด์
เพื่อนของฉันอยู่กรุงเทพฯ เหมือนกัน
2. A: Everybody likes him so much.
เอ็ฟเวอรีบ๊อดี ไล้ค์ ฮิม โซ้ มัช
ทุกคนชอบเขามากเหลือเกิน
B: So do we.
โซ้ ดู วี้
พวกเราเหมือนกัน
3. A: We like this house.
วี ไล้ค์ ดิซ เฮ้าซ์
พวกเราชอบบ้านนี้
B: So do I.
โซ้ ดู ไอ๊
ผมชอบบ้านนี้เหมือนกัน
4. A: She went there yesterday.
ชี เว้นท์ แด๊ร์ เย้ซเทอร์เดย์
เธอไปที่นั่นเมื่อวานนี้
B: So did her husband.
โซ้ ดิด เฮอร์ ฮั้ซแบนด์
สามีของเธอเหมือนกัน
5. A: I’ve left my key at home.
ไอฟ์ เล้ฟท์ มาย คี้ย์ แอท โฮ้ม
ผมลืมกุญแจไว้ที่บ้าน
B: So did my colleague.
โซ้ ดิด มาย คอลลี้ค
เพื่อนร่วมงานของผมเหมือนกัน
6. A: We’ll go there next month.
วีลล์ โก๊ แด๊ร์ เน้กซ์ท์ มั้นธ์
พวกเราจะไปที่นั่นเดือนหน้า
B: So will the professor.
โซ้ วิล เดอะ โพรเฟ้ซเซอร์
ศาสตราจารย์เหมือนกัน
7. A: English is so useful.
อิ๊งลิช อิซ โซ้ ยู้ซฟุล
ภาษาอังกฤษมีประโยชน์เหลือเกิน
B: So do other languages.
โซ้ ดู อั้ธเธอร์ แล้งเกวจเจซ
ภาษาอื่นๆ เหมือนกัน
8. A: He’s so kind to us.
ฮีซ์ โซ้ ไค้น์ด์ ทู อั้ซ เขาดีต่อพวกเราเหลือเกิน
B: So do his parents.
โซ้ ดู อิซ แพ้เรนท์ส์
พ่อแม่ของเขาเหมือนกัน
9. A: He can dance very well.
ฮี แคน ด๊านซ์ ฟ์เว้รี เว้ล
เขาเต้นรำได้ดีมาก
B: So does his girl friend.
โซ้ ด๊าซ ฮิซ เกิ๊ร์ล เฟร้นด์
เพื่อนหญิงของเขาเหมือนกัน
10. A: I feel very thirsty.
ไอ ฟี้ล ฟ์เว้รี เธิ้ร์ซที
ผมรู้สึกหิวนํ้ามาก
B: So do we.
โซ้ ดู วี้
พวกเราเหมือนกัน
2. จงฝึกบทสนทนาต่อไปนี้
1. A: She’s not going there.
ชีซ์ น้อท โก๊อิง แด๊ร์
เธอจะไม่ไปที่นั่น
B: Neither is her sister.
ไน้เธอร์ อิซ เฮอร์ ซิ้ซเทอร์
น้องสาวของเธอไม่เหมือนกัน
2. A: We can’t tell you.
วี ค้านท์ เท้ล ยู
เราบอกคุณไม่ได้
B: Neither can anyone.
ไน้เธอร์ แคน แอ๊นนี วั้น
คนอื่นบอกไม่ได้เหมือนกัน
3. A: I don’t like him at all.
ไอ โด๊นท์ ไล้ค์ ฮิม แอท-อ๊อล
ฉันไม่ชอบเขาเลย
B: Neither does his friend.
ไน้เธอร์ ดาซ ฮิซ เฟร้นด์
เพื่อนของเขาไม่ชอบเหมือนกัน
4. A: English isn’t so difficult.
อิ๊งลิช อิ๊ซซึนท์ โซ้ ดิ๊ฟฟิคัลท์
ภาษาอังกฤษไม่ยากเกินไปนัก
B: Neither do any subjects.
ไน้เธอร์ ดู แอ๊นนี ซั้บเจคท์ส์
ภาษาไหนไม่ยากเกินไปนักเหมือนกัน
5. A: They can’t eat hot food.
เดย์ ค้านท์ อี้ท ฮ้อท ฟู้ด
เขากินอาหารเผ็ดไม่ได้
B: Neither can I.
ไน้เธอร์ แคน ไอ๊
ผมกินไม่ได้เหมือนกัน
6. A: We haven’t had our lunch yet.
วี แฮ้ฟวึนท์ แฮ้ด อ๊าวเออร์ ลั้นช์ เย้ท
เรายังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลย
B: Neither have I.
ไน้เธอร์ แฮ้ฟว์ ไอ๊
ผมยังเหมือนกัน
7. A: My friend doesn’t like to bother anyone.
มาย เฟร้นด์ ด๊าซซึนท์ ไล้ค์ ถุ โบ๊ธเธอร์ แอ๊นนีวัน
เพื่อนของผมไม่ชอบกวนใคร
B: Neither have I.
ไน้เธอร์ แฮ้ฟว์ ไอ๊
ผมไม่ชอบเหมือนกัน
8. A: I didn’t go out last night.
ไอ ดิ๊นท์ โก๊ เอ๊าท์ ล้าซท์ ไน้ท์
เมื่อคืนผมไม่ได้ออกไปข้างนอก
B: Neither did they.
ไน้เธอร์ ดิด เด๊ย์
พวกเขาไม่ได้ออกเหมือนกัน
9. A: They didn’t watch TV.
เดย์ ดิ๊นท์ ว้อทช์ ที้ฟ์วี
พวกเขาไม่ได้ดูทีวี
B: Neither did we.
ไน้เธอร์ ดิด วี้
พวกเราไม่ได้ดูเหมือนกัน
10. A: She hasn’t finished her homework.
ชี แฮ้ซซึนท์ ฟิ้นนิชท์ เฮอร์ โฮ้มเวิร์ค
เธอทำการบ้านยังไม่เสร็จ
B: Neither has anybody else.
ไน้เธอร์ แฮซ แอ๊นนีบ๊อดี เอ๊ลซ์
คนอื่นไม่เสร็จเหมือนกัน
3. จงฝึกพูดประโยคสนทนาต่อไปนี้
1. A: The children didn’t stay home.
เดอะ ชิ้ลด์เรน ดิ๊นท์ สเต๊ย์ โฮ้ม
เด็กๆ ไม่ได้อยู่บ้าน
B: But their parents do.
บัท แดร์ แพ้เรนท์ส์ ดู๊
แต่พ่อแม่ของเขาอยู่
2. A: I can’t dance this step.
ไอ ค้านท์ ด๊านซ์ ดิซ สเต๊พ
ผมเต้นรำจังหวะนี้ไม่ได้
B: But she can.
บัท ชี แค้น
แต่เธอเต้นได้
3. A: We don’t like hot food.
วี โด๊นท์ ไล้ค์ ฮ้อท ฟู้ด
พวกเราไม่ชอบอาหารเผ็ด
B: But many people do.
บัท แม้นนี พี้เพิล ดู๊
แต่หลายคนชอบ
4. A: He doesn’t feel much worried.
ฮี ด๊าซซึนท์ ฟี้ล มัช ว้อร์รีด์
เขาไม่รู้สึกกังวลมาก
B: But his classmate does.
บ้ท ฮิซ คล้าซเหมท ด๊าซ
แต่เพื่อนในชั้นรู้สึกกังวลมาก
5. A: Her mother won’t accept it.
เฮอร์ มั้ธเธอร์ โว้นท์ แอคเซ้พท์-อิท
แม่ของเธอจะไม่รับมัน
B: But her father will.
บัท เฮอร์ ฟ้าเธอร์ วิ้ล
แต่พ่อของเธอจะรับ
6. A: We like coffee so much.
วี ไล้ค์ ค้อฟฟี โซ้ มัช
พวกเราชอบกาแฟมากเหลือเกิน
B: But our friends don’t.
บัท อ๊าวเออร์ เฟร้นด์ซ์ โด๊นท์
แต่เพื่อนของพวกเราไม่ชอบ
7. A: She will buy it.
ชี วิล บ๊าย อิท
เธอจะซื้อมัน
B: But I won’t.
บัท ไอ โว้นท์
แต่ผมจะไม่ซื้อ
8. A: He can speak English fluently.
ฮี แคน สปี๊ค อิ๊งลิช ฟลู้เอนท์ลี
เขาพูดอังกฤษได้คล่อง
B: But his wife can’t.
บัท ฮิซ ไว้ฟ์ ค้านท์
แต่ภรรยาของเขาพูดไม่คล่อง
9. A: The professor got very angry.
เดอะ โพรเฟ้ซเซอร์ ก๊อท ฟ์เว้รี แฮ้งกรี
ศาสตราจารย์โกรธมาก
B: But his students didn’t.
บัท ฮิซ สติ๊วเดนท์ส์ ดิ๊นท์
แต่นิสิตไม่โกรธ
10. A: The train was late.
เดอะ เทร้น หวอซ เล้ท
รถไฟเสียเวลา
B: But we weren’t.
บัท วี เวิร์นท์
แต่พวกเราไม่เสียเวลา
ที่มา:ดร.สุนทร  โคตรบรรเทา

(Visited 10,533 times, 1 visits today)