การขอโทษ (Apology) และตอบรับคำขอโทษในภาษาอังกฤษ

ดังได้กล่าวแล้วในการขอบคุณ คือการขอโทษก็ควรอยู่ริมฝีปากหรือปลายลิ้นเช่นกัน เพราะเป็นคำที่จะต้องกล่าวบ่อยๆ การขอโทษใช้ได้หลายคำ และใช้แตกต่างกันไปตามโอกาส ในที่นี้ได้จำแนกการกล่าวคำขอโทษต่างๆ ไว้ดังนี้
1. Excuse ใช้เป็นกริยาในประโยคคำสั่ง โดยมี me เป็นตัวกรรม (object) ใช้ในการขอโทษสิ่งที่ผิดพลาดไปเล็กๆ น้อยๆ และถ้าขอโทษ เกี่ยวกับเรื่องใด ก็ใช้ for สำหรับสิ่งนั้น มีโครงสร้างดังนี้ Excuse me for …
ตัวอย่าง
Excuse me, please.
โปรดยกโทษให้ฉันด้วย
Excuse me for disturbing you.
ขอโทษด้วยที่รบกวนคุณ
Excuse me for what I said yesterday.
ขอโทษด้วยสำหรับสิ่งที่ทำไปเมื่อวานนี้
แต่โดยทั่วไปแล้ว คำนี้มักจะใช้ไนการขออนุญาต ขอร้อง โดยนำ ประโยคอื่นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Excuse me, I want to go out.
ขออนุญาต, ฉันต้องการจะออกไปข้างนอก
Excuse me, open the window, please.
ขอโทษ, กรุณาเปิดหน้าต่างด้วย
Excuse me, may I come in?
ขอโทษ, ฉันเข้าไปข้างในได้ไหม
Excuse me, where is the post office?
ขอโทษ, ที่ทำการไปรษณีย์อยู่ที่ไหน
การตอบรับ ในการตอบรับการขอโทษ ขออนุญาต สำหรับคำนี้ อาจใช้ได้หลายคำ แต่มีความหมายอย่างเดียวกัน ดังนี้
That’s all right.
ไม่เป็นไร
Certainly.
ไม่เป็นไร
Of course.
ไม่เป็นไร
Not at all.
ไม่เป็นไร
2. Sorry เป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) ใช้แสดงความเสียใจกับ ความผิด ถือเป็นการขอโทษได้เหมือนกัน นิยมใช้กันมาก สร้างเป็นรูปประโยค ได้ดังนี้ I’m sorry ถ้าแสดงความเสียใจหรือขอโทษเกี่ยวกับเรื่องใดแล้ว ก็เพิ่มเข้าโดยสร้างเป็นประโยคหรือเป็นเพียงวลี Infinitive ก็ได้
ตัวอย่าง
I’m sorry.
ฉันขอโทษ (ฉันเสียใจ)
I’m sorry, I’m late.
ฉันขอโทษที่มาสาย
I’m terribly sorry.
ขอโทษมากๆ เลย (เสียใจมากๆ)
I’m awfully sorry I have kept you waiting for hours.
ขอโทษมากๆ ที่ปล่อยให้คุณรอเป็นเวลาหลายชั่วโมง
I’m very sorry I have troubled you.
ขอโทษอย่างมาก ด้วยที่รบกวนคุณ
I’m sorry to be late.
ฉันขอโทษที่มาสาย
I’m awfully sorry to have kept you waiting for hours.
ฉันขอโทษมากๆ ด้วยที่ปล่อยให้คุณรอเป็นเวลานาน
I’m very sorry to have troubled you
ขอโทษมากๆ ด้วยที่รบกวนคุณ
ถ้าเป็นการขอโทษระหว่างเพื่อนฝูงหรือไม่เป็นทางการ อาจตัด I’m (I am) ออกได้ เช่น
Sorry I’m late.
Sorry to have kept you waiting.
Sorry to have troubled you.
การตอบรับ ในการตอบรับสำหรับคำนี้ ใช้ดังนี้
That’s all right.
ไม่เป็นไร
Don’t worry about it
ไม่ต้องกังวลหรอก
คำ Sorry นี้ เมื่อใช้แสดงความเสียใจจริงๆ แตกต่างจากที่ใช้ในกรณีนี้ เป็นการแสดงความเห็นอกเห็นใจของผู้พูดเมื่อได้ทราบเรื่องราวนั้นๆ เช่น
I’m very sorry to hear that.
ฉันเสียใจที่ได้ยินเรื่องนั้น
I’m sorry about your son.
ฉันเสียใจเกี่ยวกับลูกชายของคุณ
I’m very sorry to hear that your father is ill.
ฉันเสียใจมากที่ได้ทราบว่า คุณพ่อของคุณป่วย
3. Pardon ใช้เป็นทั้งนามและกริยา ใช้แสดงการขอโทษสำหรับ ความผิดที่หนักขึ้นไปอีก ส่วนมากนิยมใช้เมื่อฟังไม่ได้ยิน ไม่ชัด และขอร้อง เพื่อขอให้พูดใหม่ และถ้าจะเน้นการขอโทษเกี่ยวกับเรื่องใดแล้ว ก็เติมเข้ามาได้ โดยนำด้วย for หรือเป็นประโยคเลยก็ได้ การใช้ Pardon เป็นนามมีโครงสร้างดังนี้ I beg your pardon ดังตัวอย่างต่อไปนี้
I beg your pardon.
ขอโทษ
I beg your pardon, will you please say it again?
ขอโทษ กรุณาพูดอีกครั้งได้ไหมครับ
I must beg your pardon for interrupting.
ฉันขอโทษที่ขัดจังหวะ
I must beg your pardon for forgetting our appointment.
ฉันต้องขอโทษด้วย ที่ลืมการนัดหมายของเรา
เมื่อใช้เป็นกริยา นิยมสร้างเป็นประโยคคำสั่ง (Command) ใช้เมื่อ พูดได้ยินไม่ชัด ต้องการให้พูดใหม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Pardon me,
ขอโทษ
Pardon me, what did you say?
ขอโทษ, คุณพูดว่าอะไรนะ
การตอบรับ ในการตอบรับการขอโทษคำนี้ ที่นิยมใช้ก็คือ
That’s all right.
ไม่เป็นไร
That’s quite all right.
ไม่เป็นไรเลย
4. Apologize เป็นกริยา ใช้ขอโทษความผิดที่รุนแรงกว่าที่กล่าว มาแล้ว ถ้าจะเน้นว่าขอโทษเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ใช้ for นำหน้าสิ่งนั้นๆ คำนี้ นิยมสร้างเป็นประโยค
ตัวอย่าง
I apologize for my clumsiness.
ฉันขอโทษด้วยที่ซุ่มซ่าม
I apologize for losing your book.
ฉันขอโทษด้วยที่ทำหนังสือคุณหาย
I apologize for what I said last night.
ฉันขอโทษด้วยสำหรับสิ่งที่ฉันได้พูดไปเมื่อคืนที่แล้ว
I must apologize to you for breaking my promise.
ฉันต้องขอโทษคุณด้วยที่ต้องผิดสัญญา
การตอบรับ การตอบรับการขอโทษคำนี้อาจใช้หลายคำ เนื่องจากเป็นความผิดที่รู้สึกว่ารุนแรงกว่าชนิดต่างๆ ที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้รู้สึกเบาใจ หรือสบายใจในความผิดนั้นๆ อาจใช้คำปลอบใจ หรือคำตอบรับต่างๆ ดังนี้
That’s all right.
ไม่เป็นไร
It doesn’t matter.
ไม่เป็นไร
Don’t worry about it.
ไม่ต้องกังวลอะไร
Don’t mention it.
ไม่ต้องห่วงหรอก
It’s nothing at all.
ไม่มีอะไรเลย
5. Forgive เป็นการกล่าวขอให้ยกโทษให้ ถือเป็นการขอโทษอีก อย่างหนึ่ง เป็นคำกริยา อาจใช้เป็นรูปประโยคคำสั่งหรือขอร้องก็ได้ ถ้าเน้นจะขอโทษเรื่องอะไรอาจใช้ for นำสิ่งนั้น หรือใช้เป็นประโยคก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
Forgive me for doing that.
ขอโทษด้วยที่ทำอย่างนั้น
Please forgive me, I won’t do it again.
กรุณายกโทษให้ฉันด้วย ฉันจะไม่ทำอีก
Would you please forgive me if I offended you?
ถ้าฉันล่วงเกินอะไรคุณไป กรุณายกโทษให้ฉันด้วยได้ไหม Forgive me, darling. I didn’t mean to be like that.
ยกโทษให้ฉันด้วยที่รัก ฉันไม่เจตนาจะเป็นเช่นนั้น
การตอบรับ การตอบรับสำหรับการขอโทษด้วยคำนี้ ใช้ได้หลายคำดังนี้
That’s all right.
ไม่เป็นไร
Not at all.
ไม่เป็นไร
It doesn’t matter.
ไม่เป็นไร
แบบฝึกหัด
จงสร้างโครงสร้างสำหรับการขอโทษจากเหตุการณ์ต่อไปนี้
1. Making some mistakes
2. Forgetting something
3. Losing something
4. Breaking something
5. Being late
6. Not doing something
7. Asking someone to repeat saying
8. Asking for forgiveness
ตัวอย่าง
Excuse me for what I did last night.
Excuse me for my mistake.
I’m sorry to have done like that to you.
I’m sorry, I have done like that to you.
I beg your pardon for what I did last night.
I must apologize to you for what I did last night.
Please forgive me for what I did last night.
โครงสร้างต่างๆ สำหรับการกล่าวขอโทษมีดังต่อไปนีh
Excuse me,….
Excuse me for……
I’m sorry to…….
I’m sorry, I…..
Sorry to…..
I beg your pardon,…..
I beg your pardon for……
I apologize to you for…..
Forgive me for…..
ที่มา:ดร.สวาสดิ์  พรรณา

(Visited 34,416 times, 43 visits today)