การขอเลื่อนตำแหน่ง(Asking for Promotion)

Dear Sir :

     As I hear that Mr. Smith is leaving at the end of the year, I would like to apply for the post of Department Manager.

     I have been in your employ for nearly ten years, and have served as the assistant to Mr. Smith. I know the work of the department intimately and feel assured that I could run it efficiently, and in a way that would give you every satisfaction.

Yours faithfully,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

promotion – การเลื่อนตำแหน่ง

leaving – ออก

department – แผนก

manager – ผู้จัดการ

employ – การงาน, การจ้าง

served – ปฎิบัติ

assistant – ผู้ช่วย

intimately – อย่างลึกซึ้ง

assured – แนใจ

run – จัดการ

efficiently – อย่างมีสมรรถภาพ

satisfaction – ความพอใจ

Expressiens ที่ควรจดจำ

to have been in your employ – ทำงานอยู่กับท่าน

to have been in your servicc – ทำงานอยู่กับท่าน

to have served as – ปฎิบัติหน้าที่เป็น

to have worked as – ปฎิบัติหน้าที่เป็น

to know the work intimately – รู้งานอย่างลึกซึ้ง

to understand the work very well – เข้าใจการงานดีมาก

could run it efficiently – สามารถจัดการได้อย่างมีสมรรถภาพ

could manage it very well        – สามารถจัดการเป็นอย่างดี

to give you every satisfaction – ให้ความพอใจแก่ท่านได้ทุกอย่าง

to satisfy you in every possible way – ทำความพอใจให้แก่ท่านได้ทุกๆ ทาง

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     เพราะผมได้ทราบว่า มร. สมิธจะลาออกจากหน้าที่ ในสิ้นปีนี้ ผมจึงอยากขอเข้าทำหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการแผนก (แทน มร. สมิธ)

     ผมได้ทำงานอยู่กับท่านมาเป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปี แล้ว ในตำแหน่งผู้ช่วยของ มร. สมิธ ผมรู้งานในแผนกอย่างลึกซึ้ง และรู้สึกแน่ใจว่าผมสามารถที่จะจัดการกับแผนกนั้นอย่างมีสมรรถภาพ และในทางที่จะทำความพึงพอใจให้แก่ท่านได้ทุกอย่าง

ด้วยความสุจริตใจ

(Visited 2,948 times, 2 visits today)