การขอลาหยุดงาน(Ashing for Leave of Absencp)

Dear sir :

     I am very much regret to inform you that I am unable to come to work today because I am suffering from influenza.

     The doctor has advised me to stay in for treatment for at least a week.

     I should therefore be much obliged if you would grant me leave of absence for the duration of the doctor’s treatment.

Your faithfully,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

leave – การอนุญาต

absence  – การขาด (งาน)

regret – เสียใจ

unable – ไม่สามารถ

suffering – ได้รับทุกข์

influenza  – ไข้หวัดใหญ่

advised – ได้แนะนำ

stay in – อยู่กับบ้าน

treatment – การรักษา

obliged – ขอบคุณ

grant – อนุญาต

duration – ระหว่างเวลา

Expressions ที่ควรจดจำ

to very much regret to inform you that – เสียใจเป็นอย่างมากที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า

to be very much sorry to tell you that – เสียใจเป็นอย่างมากที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า

to be unable to come to work – ไม่สามารถมาทำงานได้

cannot come to work – ไม่สามารถมาทำงานได้

to be suffering from influenza – กำลังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

to be having influenza – กำลังเป็นไข้หวัดใหญ่

to stay in for treatment – พักอยู่กับบ้านเพื่อการรักษาเยียวยา

to remain in the house for treatment – พักอยู่กับบ้านเพื่อการรักษา

to grant me leave of absence – อนุญาตให้ผมหยุด (งาน)

to allow me to be away from the office – อนุญาตให้ผมหยุดไม่ไปที่สำนักงาน

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     ผมเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ท่านทราบว่า ผมไม่สามารถจะมาทำงานได้ในวันนี้ เพราะผมกำลังป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่

     หมอได้แนะนำให้ผมพักอยู่กับบ้าน เพื่อรักษาตัวเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์

     เพราะฉะนั้นผมจะขอบคุณมาก ถ้าท่านจะอนุญาตให้ผมหยุดงาน ในระหว่างระยะเวลาที่ผมทำการรักษาเยียวยาจากหมอ

ด้วยความสุจริต

(Visited 3,613 times, 1 visits today)