การขอร้องให้ชำระหนี้(Asking for Payment)

ขอให้ชำระหนี้ค่าสินค้า

Dear Sir:

     May we call your attention to the fact that you overlooked your bill for 8,000 baht for items purchased during last month.

     As we have very heavy payments to meet this month, we should be greatly obliged if you would let us have your cheque for this amount at the earliest possible date.

Yours sincerely,

John Hays

คำศัพท์ที่ควรทราบ

may  – ขออนุญาต

call  – เรียกร้อง

attention – ความสนใจ

fact  – ความจริง

bill   – ใบแจ้งหนี้

items – รายการสินค้า

purchased – ได้ถูกซื้อ

heavy – หนัก, มาก

payments – การชำระ

meet        – เผชิญ, ชำระ

greatly – มากมาย

obliged – ขอบคุณ

cheque – ใบสั่งจ่าย

date – วันที่

Expressions ที่ควรจดจำ

to call your attention to… – เรียกร้องความสนใจของคุณไปสู่…

to cause you to notice ..- เป็นเหตุให้คุณสังเกต..

to overlook your bill  – ละเลยในเรื่องใบแจ้งหนี้ของคุณ

to fail to notice your bill – ละเลยในการสังเกตใบแจ้งหนี้ของคุณ

to neglect to pay your bill – ละเลยไม่ชำระใบแจ้งหนี้ของคุณ

for items purchased – สำหรับรายการของที่ได้ซื้อ

for articles bought – สำหรับสิ่งของที่ได้ซื้อ

to have very heavy payments to meet – ต้องพบกับการชำระเงินจำนวนมาก

to pay heavy expenses at the right time – ต้องชำระค่าใช้จ่ายมากเมื่อถึงเวลา

to be greatly obliged – ขอบคุณเป็นอย่างมาก

to thank you very much – ขอบคุณเป็นอย่างมาก

to the earliest possible date – เร็วที่สุดที่จะเร็วได้

at your earliest convenience – เร็วที่สุดที่จะเร็วได้

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนคุณ…ที่นับถือ

     ขอให้ผมเตือนคุณให้สนใจความจริงที่ว่า คุณละเลยไม่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาของสิ่งของที่ได้ซื้อในระหว่างเดือนที่แล้ว

     เพราะเราต้องใช้เงินจำนวนมากชำระหนี้สินของเรา ในเดือนนี้ เราจะขอบคุณมาก ถ้าคุณเขียนใบสั่งจ่ายเงินตามจำนวนนั้นส่งมาให้เราเร็วที่สุดที่จะเร็วได้

ด้วยความจริงใจ

จอห์น เฮส์

Requesting Payment and Threatening Legal Proceedings

ขอให้ชำระเงิน และขู่จะทำตามกฎหมาย(ถ้าไม่ชำระ)

Dear Sir :

     We have already written to you twice about our a/c for 8,000 baht, rendered last month, and have received no reply. We are unable to wait any longer and, if we do not receive your cheque in full settlement on or before the end of the month, we shall have no alternative but place the whole affair in the hands of our attorney. We are loathe to do this but, as you do not reply to our letters, no other course is open to us.

Yours faithfully,

John Hays

คำศัพท์ที่ควรทราบ

threatening – ขู่

legal – ตามกฎหมาย

proceedings – การดำเนินการ

a/c = account – บัญชี

rendered – เสนอ, ให้

full – อย่างครบถ้วน

settlement – การชำระ

alternative – ทางเลือก

whole – ทั้งหมด

affair – ธุระ, ธุรกิจ

attorney – ทนายความ

loathe – เกลียด,ไม่เต็มใจทำ

Expressions ที่ควรจดจำ

to be rendered last month – เสนอเมื่อเดือนที่แล้ว

to be presented last month but not yet paid – เสนอเมื่อเดือนที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการชำระ

cannot wait any longer – ไม่สามารถคอยต่อไปอีกได้

to be unable to wait any longer – ไม่สามารถคอยต่อไปอีกได้

to place the whole affair in the hands of… – มอบเรื่องทั้งหมดให้แก่… attorney = solicitor – ทนายความ

to be loathe to do this – ไม่เต็มใจที่จะทำอย่างนี้

to be unwilling to do this – ไม่เต็มใจที่จะทำอย่างนี้

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนคุณ…ที่นับถือ

     เราได้เขียนจดหมายไปถึงคุณสองครั้งแล้ว เกี่ยวกับบัญชีของเราเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งได้เสนอไปยังคุณเมื่อเดือนที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชำระและเราก็ไม่ได้คำตอบอะไรเลย เราไม่สามารถที่จะคอยต่อไปได้อีกแล้ว และถ้าหากว่าเราไม่ได้รับใบสั่งจ่ายจากคุณเป็นการชำระหนี้ ครบตามจำนวนในวันหรือก่อนวันสิ้นเดือนนี้ เราก็ไม่มีทางเลือก นอกจากจะมอบเรื่องทั้งหมดนี้แก่ทนายความของเรา

     เราไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติเช่นนี้ แต่เพราะว่าคุณไม่ตอบจดหมายของเรา จึงไม่มีหนทางอื่นเปิดให้แก่เรา (เพื่อทำอย่างอื่นได้)

ด้วยความซื่อสัตย์

จอห์น เฮส์

(Visited 13,347 times, 1 visits today)