การขอร้องบางประการ(SOME REQUESTS)

Asking Miss Thailand to open a Bazaar

ขอร้องให้นางสาวไทยมาเปิดงานกุศล

684 Charern Krung Road,

Bangkok,

December 15, 2012

Dear Miss Pongpan:

     A Bazaar is to be held in the Amporn Garden at 7.00 a.m, on December 20, to raise funds for the restoration of a stupa in the Marble Temple. Ten thousand baht is needed for immediate repairs and we hope to get this sum of money from our Bazaar.

     I understand you are interested in merit-making and in consequence I am writing to ask if you would honour us with your presence on December 20, to declare the Bazaar open.

     We feel that your presence would give great pleasure to all concerned.

Very sincerely yours,

Pongsri Pagarpan

คำศัพท์ที่ควรทราบ

held – มีขึ้น

raise – หา (เงิน)

bazaar – งานกุศล

Amporn Garden – สวนอัมพร

funds – เงิน

restoration – การซ่อมแซม

stupa – เจดีย์

Marble Temple – วัดเบญจมบพิตร

needed – ต้องการ

immediate – ทันทีทันใด

repairs – การซ่อมแซม

sum – จำนวน

interested – สนใจ

merit-making – การทำบุญ

in consequence – เพราะฉะนั้น

honour – ให้เกียรติ

presence – การปรากฎตัว

declare – ประกาศ

pleasure – ความยินดี

concerned – เกี่ยวข้อง

Expressions ที่ควรจดจำ

to be held – to be conducted – ถูกทำให้มีขึ้น

to raise funds for… – หาเงินสำหรับ…

to find money for.. – หาเงินสำหรับ…

restoration of a stupa – การซ่อมแซมเจดีย์องค์หนึ่ง

reparation of a stupa – การซ่อมแซมเจดีย์องค์หนึ่ง

to be needed for = to be required for – ถูกต้องการสำหรับ

immediate repairs = urgent repairs – การซ่อมแซมอย่างรีบด่วน

to be interested in = to have interested in – สนใจ

in consequence = therefore – เพราะฉะนั้น

to honour us with your presence at – ให้เกียรติแก่เราโดยมาปรากฎตัว

to do us the honour of coming to – ให้เกียรติแก่เราโดยการมา

to declare the Bazaar open – ทำพิธีเปิดงานกุศล

to perform the ceremony of opening the Bazaar – ทำพิธีเปิดงานกุศล

to give pleasure to – ให้ความยินดีแก่

to give delight to – ให้ความยินดีแก่

คำแปลเป็นภาษาไทย

๖๘๔ ถนนเจริญกรุง

กรุงเทพ ฯ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

คุณผ่องพรรณ ที่รัก

     งานกุศลจะถูกจัดให้มีขึ้นที่สวนอัมพร เวลา ๗.๐๐ น. วันที่ ๒๐ ธันวาคม เพื่อหาทุน (เงิน) สำหรับซ่อมแซมเจดีย์องค์หนึ่งในวัดเบญจมบพิตร เงินจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท จำต้องถูกนำเอามาใช้สำหรับการซ่อมแซมอย่างรีบด่วน และเราหวังว่าจะได้เงินจำนวนนี้จากงานกุศลของเรา

     ดิฉันเข้าใจว่า คุณมีความสนใจในการทำบุญ และเพราะฉะนั้น ดิฉันจึงเขียนจดหมายมาขอร้องให้คุณให้เกียรติแก่เรา โดยไปปรากฎตัวที่สวนอัมพร ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม เพื่อประกอบพิธีเปิดงานกุศลนี้

     เรารู้สึกว่าการปรากฎตัวของคุณที่งาน จะให้ความยินดีแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ด้วยความสุจริตใจ

ผ่องศรี ผกาพรรณ

(Visited 210 times, 1 visits today)