การขอขึ้นเงินเดือน(Asking for an Increase in Salary)

Dear Sir:

     I am taking a great liberty of writing you these few lines and trust you will not misunderstand my intentions.

     The fact is that I have now been in your service for three years, and I believe that my work has been of real value to you.

     When I joined your firm, I was told that my salary should increase to a maximum of 3,000 baht. Now I am getting only 2,500 baht.

     I should therefore be much obliged if you would be so kind enough as to give me a rise in my salary as soon as possible.

Very truly yours,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

increase – การเพิ่มขึ้น

salary – เงินเดือน

liberty – เสรีภาพ

lines – บรรทัด

trust – เชื่อแน่, หวัง

misunderstand – เข้าใจผิด

fact – ความจริง

service – การงาน

real – อย่างแท้จริง

value – ค่า

joined – เข้าร่วม, (ทำงาน)

firm – ห้าง, ร้าน

maximum – สูงสุด

obliged – ขอบคุณ

rise – การเพิ่มขึ้น

Expressions ที่ควรจดจำ

to take a great liberty of writing you – ถือเสรีภาพในการเขียนถึงท่าน

to write you without asking your permission – เขียนถึงท่านโดยปราศจากการขออนุญาต

my work has been of real value to you – งานของผมมีค่าแท้จริงแก่ท่าน

my work has given you satisfaction – งานของผมได้ทำความพึงพอใจให้แก่ท่าน

to join your firm – เข้าร่วมงานในบริษัทของท่าน

to work with your company – ทำงานกับบริษัทของท่าน

should increase to a maximum of – ควรจะเพิ่มขึ้นจนถึง….เป็นอย่างสูง

should rise until it reaches a maximum of… –  ควรจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึง…เป็นอย่างสูง

should be much obliged – ขอบคุณเป็นอย่างมาก

should thank you very much – ขอบคุณเป็นอย่างมาก

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียนท่านที่นับถือ

     ผมขอถือเสรีภาพ ในการเขียนจดหมายสองสามบรรทัดนี้ถึงท่าน และหวังว่าท่านคงไม่เข้าใจผิดในเจตนาของผม

     ความจริงก็คือว่า ผมได้ทำงานอยู่กับท่านมาเป็นเวลาสามปีแล้ว และผมเชื่อแน่ว่า การงานของผมได้มีค่าแท้จริงสำหรับท่าน

     เมื่อเวลาผมเข้าร่วมทำงานในบริษัทของท่าน ผมได้รับทราบว่า เงินเดือนของผมควรจะขึ้นไปถึงอย่างสูงสุด เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท เดี๋ยวนี้ผมกำลังได้รับอยู่เพียง ๒,๕๐๐ บาท

     เพราะฉะนั้นผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างมาก ถ้าหากท่านกรุณาให้เงินเดือนของผมขึ้นไปอีก โดยเร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้

ด้วยความจริงใจ

Favourable reply

คำตอบรับที่น่าพอใจ

Dear Sir:

     I have received your letter asking for an increase in your salary, and are pleased to accede to your request.

     It is true that your work has been found very satisfactory. I hope that it will continue being in the same condition, so long as you work under my direction.

     Your salary will be increased to 2,600 baht a month, beginning from the first of next month.

     I trust it will help you to feel more comforta ble at a time like this.

Very truly yours,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

accede – ยอมตาม, เห็นด้วย

request – การขอร้อง

found – พบ, เห็น

satisfactory – น่าพอใจ

continue – ต่อไป

condition – ลักษณาการ

direction – การบังคับบัญชา

comfortable – สบาย

Expressions ที่ควรจดจำ

asking for = requesting for – ขอร้องในเรื่อง

to be pleased to = to have pleasure in – มีความยินดี

to accede to = to agree to – ยอมตาม, เห็นด้วย

to continue being = to keep on being – เป็นอยู่ต่อไป

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียน…ที่นับถือ

     ผมได้รับจดหมายของคุณที่ขอร้องในเรื่องการขึ้นเงินเดือนของคุณแล้ว และมีความยินดีที่จะทำตามคำขอร้องของคุณ

     เป็นความจริงที่ว่า การงานของคุณได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ผมหวังว่าการงานของคุณคงจะอยู่ในลักษณาการเช่นเดียวกันนี้เรื่อยๆ ไป ตราบที่คุณยังคงทำงานอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผม

     เงินเดือนของคุณจะขึ้นเป็นเดือนละ ๒,๖๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนหน้าเป็นต้น

     ผมหวังว่าสิ่งนี้คงจะช่วยให้คุณรู้สึกมีความสบายเพิ่มขึ้น

ด้วยความจริงใจ

Unfavourable reply

คำตอบที่ไม่น่าพอใจ

Dear Sir :

     Having received your letter requesting for an increase in your salary I regret to inform you I cannot possibly accede to your request. The reason for this is that our business has not been in a satisfactory condition due to a stupor prevailing in commercial circles. I think you know of this.

     It is true there was an agreement that your salary should increase to 2,000 baht a month, but it cannot be helped because to what was mentioned above.

     However I would like to say if our business improves next year. I shall see that you get what you ask for.

Yours very truly,

คำศัพท์ที่ควรทราบ

regret – เสียใจ

inform – บอกกล่าว

possibly – น่าจะเป็นไปได้

reason – เหตุผล

prevailing – เนื่องด้วย

stupor – ความเงียบเหงา, ซบเซา

due to – มีอยู่, เป็นอยู่

commercial  – เกี่ยวกับการค้า

circles – วงการ

agreement – ข้อตกลง

mentioned – ถูกกล่าวถึง

Expressions ที่ควรจดจำ

requesting for an increase – ขอร้องสำหรับเงินเดือนขึ้น

asking for a rise – ขอร้องสำหรับเงินเดือนขึ้น

to be very much regret to .. – เสียใจมากที่จะ…

to be very much sorry to… – เสียใจมากที่จะ

due to a stupor        – เนื่องจากความซบเซา

to exist in trade circle – มีอยู่ในวงการค้า

to prevail in commercial circles – มีอยู่ในวงการค้า

it cannot be helped – ช่วยไม่ได้

there is no help for it – ช่วยไมได้

คำแปลเป็นภาษาไทย

เรียน ..ที่นับถือ

     หลังจากที่ได้รับจดหมายของคุณที่ขอร้องในเรื่องการขึ้นเงินเดือนของคุณแล้ว ผมเสียใจเป็นอย่างมากที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่า ผมไม่สามารถจะทำตามคำขอร้องของคุณได้เหตุผลสำหรับเรื่องนี้ก็คือว่า ธุรกิจของเราไม่อยู่ในลักษณะที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากความซบเซาในวงการค้า ผมคิคว่าคุณก็ทราบเรื่องนี้ดี

     มันเป็นความจริงที่ว่า ได้มีข้อตกลงว่า เงินเดือนของคุณควรจะขึ้นไปถึง ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน แต่ก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้ จากเหตุผลตามที่ได้กล่าวข้างต้น

     อย่างไรก็ตามผมอยากจะพูดว่าถ้าธุรกิจของเราดีขึ้นในปีหน้าแล้ว  ผมจะจัดการให้คุณได้รับสิ่งที่คุณขอร้อง

ด้วยความจริงใจ

(Visited 7,596 times, 10 visits today)