กฎเกณฑ์การใช้ LET’S, WHY DON’T & HOW ABOUT ในภาษาอังกฤษ

Let’s (เล็ทสฺ), Why don’t (วาย ด้อนทฺ) และ How about (ฮาว เออะเบ้าทฺ) เป็นถ้อยคำที่ใช้เพื่อให้การเสนอแนะ (suggestions ซักเจสเชิ่นสฺ) ดังมีกฎเกณฑ์การใช้ดังนี้
1. Let’s + verb1
ในการพูดหรือเขียนเพื่อให้การเสนอแนะ นักเรียนสามารถใช้คำว่า Let’s ตามด้วยคำกริยาช่อง 1 (สำหรับ Let’s = Let us)
ตัวอย่าง
A : It’s hot today. Let’s go to the beach.
B : Okay. Good idea.
ก – วันนี้อากาศร้อน เราไปเที่ยวชายทะเลกันเถอะ
ข – ตกลง เป็นความคิคที่ดี
A : What shall we do today?
B : Let’s play golf.
ก – วันนี้เราควรจะทำอะไรดี
ข – เราไปเล่นกอล์ฟกันเถอะ
2. Why don’t + we/you/+ verbl … ?
นอกจากจะใช้คำว่า Let’s เพื่อการเสนอแนะได้แล้ว เรายังสามารถใช้ Why don’t we/you/… ? แทนได้ด้วย
ตัวอย่าง
A : It’s hot today. Why don’t we go to the beach ?
B : Okay. Good idea.
ก – วันนี้อากาศร้อน เราไปเที่ยวชายทะเลกันเถอะ
ข – ตกลง เป็นความคิดที่ดี
A : What shall we do today ?
B : Why don’t we play golf ?
ก – วันนี้เราควรจะทำอะไรดี
ข – เราไปเล่นกอล์ฟกันเถอะ
A : I’m tired.
B : Why don’t you take a nap ?
ก – ผมรู้สึกเหนื่อย
ข – คุณควรจะงีบหลับสักหน่อย
3. How about + verbing/noun … ?
นอกจากจะสามารถใช้ถ้อยคำดังกล่าวมาแล้ว ยังสามารถใช้ How about + verbing/noun … ? เพื่อการเสนอแนะได้เช่นเดียวกัน
ตัวอย่าง
A : It’s hot today. How about going to the beach ?
B : Okay. Good idea.
ก – วันนี้อากาศร้อน ไปเที่ยวทะเลกันเถอะ
ข – ตกลง เป็นความคิดที่ดี
A : I want to have a drink. I’m very thirsty.
B : How about some coffee ?
ก – ฉันต้องการดื่มน้ำฉันกระหายน้ำมาก
ข – ดื่มกาแฟนะ

ที่มา:รองศาสตราจารย์ทณุ  เตียวรัตนกุล

(Visited 3,382 times, 1 visits today)